پایان نامه رایگان با موضوع مشکلات رفتاری، اختلال سلوک، آسیب پذیری، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

الگوهای تقویت (نقطه C) ایجاد می کند. به علاوه، فرافکنی مشکلات رفتاری که در این بررسی به عنوان اختلال سلوک، نافرمانی مقابله ای، مشکلات مربوط به توجه، اختلال در مصرف مواد و یا اختلال خوردن تعریف شده است، نیز می توانند به عنوان شاخص های مستقیم آشفتگی رفتار تلقی گردند.
شاید در تحقیقات بعدی این ها را بتوان به عنوان آسیب پذیری های

پاسخی بگذارید