پایان نامه رایگان درباره جستجوی اطلاعات، تمایل مشتری، رفتار خرید

دانلود پایان نامه

آورد(جعفر پور و رحمان سرشت، ۱۳۸۸۲۳: ).
قصد خرید اینترنتی به منزله ی متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است ، خود پیامدارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است(بلانگر،۲۰۰۵۴۱:) در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است .

پاسخی بگذارید