پایان نامه رایگان درباره رفتار خرید

دانلود پایان نامه

بکنم ” است(مورگان،۲۰۰۰۶۲:)
ماریا جوس سانزو و همکارانش نیز تاکید دارند که دو نوع وفاداری وجود دارد ( نگرشی و رفتاری ) و به طورکلی محققان بین وفاداری رفتاری و نگرشی تمایز قایل شده اند :وفاداری رفتاری که بسیار مرتبط با رفتار خریداست بر اساس شاخص های نسبت خرید ، توالی خرید واحتمال خرید قابل اندازه گیری است .وفاداری نگرشی هم به

پاسخی بگذارید