پایان نامه رایگان درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

Business(B2B)
بنگاههای تجاری
Consumer-to-Consumer(C2C)
Consumer-to-Business(C2B)
مصرف کنندگان
الف- مدل مصرف کننده – مصرف کننده
این مدل تجارت بین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهیل می نماید. طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می

پاسخی بگذارید