پایان نامه رایگان درباره مصرف کنندگان، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

بین بخشهای تجاری و مصرف کنندگان ،مصرف کنندگان با بخشهای تجاری،مصرف کنندگان با یکدیگر و بخشهای تجاری با یکدیگر فراهم می کند. این موضوع تحت عنوان مدلها یا کاربردهای تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می گردد.

مصرف کنندگان
بنگاههای تجاری

Business-to-consumer(B2C)
Business-to-

پاسخی بگذارید