پایان نامه رایگان درباره معروفترین، باشد(فولرتن،۲۰۰۳۱۴:)، پویاتر،

دانلود پایان نامه

رسانی می کنند می توانند قوی تر از ارتباط همان مشتری با سازمان باشد. این نوع ارتباط پویاتر و پیچیده تر از مدلهای رایج در زمینه وفاداری است و جوانب شخصی و اجتماعی مهمی را در بر می گیرد.
ب – وفاداری به سازمان: تعهد به ارائه دهنده خدمت می تواند محرک مهمی برای وفاداری به سازمان باشد(فولرتن،۲۰۰۳۱۴:)
معروفترین تعریف قابل قبول

پاسخی بگذارید