پایان نامه رایگان درباره وفاداری برند، تمایل مشتری

دانلود پایان نامه

اند:
الف- وفاداری نگرشی: به ترجیح مشتری و گرایش نسبت به یک برند خاص اشاره دارد ،وفاداری نگرشی تمایل مشتریان به تعهد نسبت به یک برند خاص است(هول براک۲۰۰۱۲۵:). وفاداری نگرشی می تواند به عنوان، تسخیر اجزای عاطفی و شناختی وفاداری برند شناخته شود و بیانگر میل به تبلیغات افواهی است اما برای هر سازمانی،تعهد در سطوح عاطفی و شناختی

پاسخی بگذارید