پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه

برای مشتری ایجاد شود.در پاسخ به چنین انتقاداتی ،پژوهشگران پیشنهادی ارائه دادند که بررسی و اندازه گیری وفاداری علاوه بر ابعاد رفتاری از طریق ابعاد نگرشی انجام شود(جایاواردهن،۱۹۹۷۲۳:)
از دیدگاه های مختلف،وفاداری مشتری را می توان به عنوان بی میلی برای تغییر کالا و خدمات تعبیر کرد.نگاه به موضوع وفاداری مشتری منحصرا به عنوان تکرر

پاسخی بگذارید