پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتارهای پرخطر

دانلود پایان نامه

آماری
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دانش آموزان
73
6/17
184
3/44
84
2/20
74
8/17
415
100
بر اساس جدول 2-4 بیشترین درصد دانش آموزان از رشته ی علوم تجربی (3/44) و کمترین درصد دانش آموزی از رشته ی ریاضی فیزیک (6/17) بودند.
نمودار4-2: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس رشته تحصیلی
جدول 4-5: فراوانی و درصد نمونه دانش آموزان بر اساس همزیستی با والدین
همزیستی
پدر و مادر
مادر
پدر
پدر و نامادری
مادر و ناپدری
کل
شاخص های آماری
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دانش آموزان
382
8/92
19
6/4
3
7/0
5
2/1
3
7/0
415
100
بر اساس جدول 4-5 مشاهده می گردد که بیشترین فراوانی مربوط به دانش آموزانی است که با ، پدرو مادر اصلی خود(8/92 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به دانش آموزانی است که با پدر و یا با مادر اصلی و ناپدری( 7/0 درصد) زندگی می کنند.
نمودار4-3: درصد نمونه دانش آموزان پسر و دختر بر اساس همزیستی با والدین
در قسمت زیر محقق به توصیف و مقایسه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر می پردازد.
جدول 4-3: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به طرحواره ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر و پسر
دانشآموزان
پسران
دختران
کل
پارامترها
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
طرحوارههای ناسازگارانه
4/181
69/50
204
22/181
71/56
211
31/181
77/53
415
محرومیت عاطفی
72/12
12/6
204
9/10
24/5
211
79/11
76/5
415
رهاشدگی
85/12
82/5
204
47/14
5/6
211
68/13
22/6
415
بی اعتمادی
11/12
68/5
204
21/11
27/5
211
65/11
49/5
415
انزوای اجتماعی
08/11
44/5
204
07/11
00/6
211
08/11
72/5
415
شرم / نقص
41/9
84/4
204
93/8
81/5
211
17/9
35/5
415
شکست
6/9
2/5
204
44/9
08/5
211
52/9
13/5
415
وابستگی عاطفی
78/8
27/4
204
83/8
57/4
211
81/8
42/4
415
آسیبپذیری نسبت به بیماری
01/10
05/5
204
01/10
93/5
211
01/10
51/5
415
گرفتار
05/12
36/5
204
08/12
47/5
211
06/12
41/5
415
اطاعت
47/9
7/4
204
48/10
72/5
211
98/9
26/5
415
ایثار
19/15
67/5
204
78/15
68/5
211
49/15
67/5
415
بازداری هیجانی
56/12
64/5
204
15/12
83/5
211
35/12
73/5
415
معیارهای سرسختانه
53/17
83/5
204
51/17
05/6
211
52/17
93/5
415
استحقاق/ بزرگ منشی
08/15
01/6
204
02/15
44/6
211
05/15
23/6
415
خویشتنداری
91/12
73/4
204
32/13
54/5
211
12/13
16/5
415
براساس جدول 4-3 میانگین مؤلفه های طرحواره های ناسازگار اولیه و کل در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و میانگین ها نزدیک به یکدیگر هستند.
جدول 4-4: مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر و پسر
پارامتر
متغیر
دانش آموزان
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
رفتارهای پرخطر
دختر
211
78/104
98/28
پسر
204
54/112
71/27
کل
415
6/108
59/28
بر اساس جدول 4-4 میانگین نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر پایین تر از دانش آموزان پسر است.
4-3- تحلیل داده ای پژوهش
در این قسمت محقق به آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از ابزارهای آماری مناسب در این پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چند متغیره و آزمون های t گروه های مستقل و واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی به تجزیه و تحلیل داده ها میپردازد.
فرضیه اصلی: بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
جهت بررسی معناداری ارتباط بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 4-5: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
طرحواره های ناسازگار اولیه
ضریب همبستگی
53/0
65/0
59/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-5 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.یعنی دانش آموزانی که از طرحواره های ناسازگار اولیه برخوردارند، بیشتر رفتارهای پرخطر را از خود نشان می دهند.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین طرحواره ی رهاشدگی/بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-6: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی رهاشدگی/بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
رهاشدگی/بی ثباتی
ضریب همبستگی
27/0
25/0
24/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-6 می توان استنباط نمود که بین طرحواره رهاشدگی/بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره رهاشدگی/بی ثباتی و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین طرحوارهی بی اعتمادی/بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانشآموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-7: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی بی اعتمادی/بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
بی اعتمادی/ بدرفتاری
ضریب همبستگی
33/0
47/0
41/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-7 می توان استنباط نمود که بین طرحواره بی اعتمادی/ بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحوارهی بیاعتمادی/ بدرفتاری و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-8: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
محرومیت هیجانی
ضریب همبستگی
31/0
56/0
44/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-8 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی محرومیت هیجانی و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین طرحواره ی نقص/شرم و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-9: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی نقص/شرم و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
نقص/ شرم
ضریب همبستگی
44/0
55/0
5/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-9 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی نقص/ شرم و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی نقص/ شرم و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-10: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
انزوای اجتماعی/بیگانگی
ضریب همبستگی
43/0
53/0
48/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-10 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی انزوای اجتماعی/ بیگانگی و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-11: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی وابستگی/بی کفایتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
وابستگی/ بی کفایتی
ضریب همبستگی
43/0
51/0
47/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-11 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی وابستگی/ بی کفایتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی وابستگی/ بی کفایتی و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم: بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان وبیماری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-12: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان وبیماری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
آسیب پذیری نسبت به زیان
ضریب همبستگی
48/0
55/0
51/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-12 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم: بین طرحواره ی خودتحول نیافته/گرفتارو رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-13: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی گرفتار/ خود تحول نیافته و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
گرفتار/ خودتحول نیافته
ضریب همبستگی
35/0
35/0
35/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-13 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی خودتحول نیافته/گرفتار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی خودتحول نیافته/گرفتار و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی نهم: بین طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-14: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
شکست
ضریب همبستگی
38/0
51/0
45/0
سطح معناداری
000/0
000/0
000/0
درجه آزادی
203
210
413
تعداد
204
211
415
در جدول 4-14 می توان استنباط نمود که بین طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر دانش آموزان در سطح 01/0 p< رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.پس با اطمینان 99% فرض پژوهش تأیید و فرض صفر رد می شود.
همچنین در دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه نیز بین طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار و مثبت در سطح 01/0 p< نیز وجود دارد.
فرضیه فرعی دهم: بین طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-15: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان
متغیر پیش بین
رفتارهای پرخطر
متغیر ملاک
پارامترها
پسر
دختر
کل
استحقاق/ بزرگ منشی
ضریب همبستگی
32/0

پاسخی بگذارید