ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سبک های هیجانی ریچارد دیویدسون

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سبک های هیجانی ریچارد دیویدسون

در طول تاریخ همواره انسان ها علاقه مند بودند که خود و دیگران را بهتر بشناسند. چرا که شناخت انسان و نحوه تربیت او جزو مهم ترین وظایف کلیه رشته های علوم انسانی می باشد (سپهریان، 1389).

بدون وجود هیجان های مختلف، زندگی ما نیز فاقد معنی، حس، غنا، شادی و ارتباط با دیگران خواهد بود (لی هی، تیرچ، ناپولیتانو، 2011؛ ترجمه: منصوری راد، 1393).

هیجان ها مطالبی را درباره نیازهای ما، ناکامی های ما و حقوق ما در اختیارمان قرار می دهند، و انگیزه لازم را برای ایجاد تغییر و گریز از موقعیت های دشوار به ما اعطا کرده و سبب می شوند که دریابیم در چه مواقعی احساس رضایت مندی می کنیم (لی هی، تیرچ، ناپولیتانو، 2011؛ ترجمه: منصوری راد، 1393).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

هیجان از مجموعه فرایندهایی تشکیل شده که هیچ یک از آنها نمی توانند به تنهایی سبب شوند که ما یک تجربه را هیجان بنامیم. هیجان ها، مانند اضطراب، شامل مؤلفه های ارزیابی، حس، قصدمندی (وجود هدف)، احساس یا کیفیت، رفتار حرکتی و در اغلب موارد، مؤلفه بین فردی هستند. بنابراین هنگامی که شما با هیجان اضطراب را تجربه می کنید، در می یابید که نگران هستید که کار خود را در موعد مقرر انجام نخواهید داد (ارزیابی)، دچار افزایش تعداد ضربان قلب می شوید (حس)، بر توانایی های خود متمرکز می شوید (قصدمندی)، احساس هولناکی در مورد زندگی دارید (احساس)، از نظر جسمی بی تاب و بی قرار می شوید (رفتار حرکتی) و ممکن است در بسیاری از موارد به دوست یا شریک زندگی تان بگویید که امروز روز بدی است (مؤلفه بین فردی) (لی هی، تیرچ، ناپولیتانو، 2011؛ ترجمه: منصوری راد، 1393).

طی چند دهه گذشته، پژوهش های پایه در مطالعات هیجان گسترش بسیاری یافته و یک نگرش پایدار در این باره به وجود آمده است (سالووی، 2000). استفاده مفید و مناسب از هیجانات در زندگی و کار نقش بسیاری در موفقیت های انسان دارد و می توان گفت  که جمله قابلیت های انسان ها ، توان تنظیم و سازگاری هیجاناتشان متناسب با الزامات موقعیت های خاص می باشد (هافمن و کاشدان، 2010). سبک هیجانی یا شیوه تنظیم هیجان پیامدهای مختلفی در زندگی انسان به خصوص در حوزه مسائل اجتماعی و سازشی دارد. بلیر و  همکاران (2004) در گزارش پژوهشی خود نشان دادند که تنظیم هیجانی بر حل مسئله اجتماعی تأثیرگذار است. دیویدسون و اکمن نیز برای خود تنظیمی هیجانی نوعی نقش سازگارانه تکاملی قائل هستند (به نقل از کارشکی، 1392).

ریچارد دیویدسون عصب پژوه باور دارد که درک نوروبیولوژی هیجان، می تواند به همه ما کمک کند تا “سبک هیجانی” درستی را برای بهبود زندگی خود به وجود آوریم (دیویدسون، 2013).

در اواسط دهه هفتاد میلادی، هیجان به ندرت حوزه پژوهشی تلقی می شد. کارهای بسیار اندکی هم که انجام می شد بر اساس خود سنجی های کلی و غیر دقیق صورت می گرفت. روانشناسان شناختی که در آن زمان فعالیت هایشان را شروع کرده بودند، هیجان را به عنوان چیزی که در شناخت دخالت می کند در نظر می گرفتند. این انگاره که هیجان ها انطباقی هستند و می توانند نقش مهمی در تصمیم گیری داشته باشند، و رفتار را تحت تأثیر قرار دهند پس از فاصله زمانی نسبتاً طولانی مطرح شد. انگاره نزدیک تر به کار دیویدسون ، که کورتکس در هیجان نقش دارد، نوعی بدعت به شمار می آمد، چون عصب پژوهی ـ در آن حدی که آن زمان مطرح شده بودـ منحصراً بر نقش مستقیم لیمبیک و ساقه مغز در هیجان ها تمرکز کرده بود. هیجان به میزان بسیار زیادی، به عنوان نوع ابتدائی فرایند روانشناختی در نظر گرفته می شد. این نوع تلقی، به تعبیری، هیجان ها را به “انباری یا زیر زمین مغز”مربوط می کرد. حال آنکه پژوهش ها به طور واضحی نشان می دهند که آسیب وارد شده به قشر مخ، به اختلال هیجانی منجر می شود و این نشان می دهد هیجان نقش زیر زمین را ندارد (همان منبع).

شش سبک هیجانی در طول 30 سال عصب پژوهی ریچارد دیویدسون پدید آمده اند. نمی توانیم این ابعاد شش گانه را ابعاد آشکار هیجان ها بدانیم: آنها با هیجان های مشخص و معینی مطابقت نمی کنند و از الگوهای سنتی ارزیابی و برانگیختگی که در پژوهش های مبتنی بر هیجان بر آنها تأکید شده است، پیروی نمی کنند (همان منبع).

1-2. بیان مسئله

ساخت و هنجاریابی ابزارهای مختلف سالهاست که در روانشناسی مورد توجه قرار گرفته است. روانشناسی برای سنجش توانایی های شناختی و بررسی انواع استعدادها در حوزه های مختلف زندگی به این ابزارها نیاز دارد. امروزه در کشورهای مختلف دنیا، حجم قابل توجهی از پژوهش ها به بررسی روابط این توانایی ها و استعدادها با حیطه های گوناگون زندگی افراد می پردازد.

با جستجو در میان پرسشنامه ها و آزمونهای روانی مداد و کاغذی، چندین آزمون در مورد هیجان و حوزه های مرتبط با هیجان می توان یافت. اما اغلب این آزمونها (برای مثال: پرسشنامه تنظیم هیجان، پرسشنامه کنترل هیجانی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان) به بررسی جنبه ای خاص از هیجان پرداخته و نمی توانند یک دید کلی بدست دهند. از طرفی با توجه به گسترش استفاده از علوم عصب شناختی در روانشناسی نیاز است تا ابزارهای روانشناسی نیز از پیشرفت های عصب شناسی بهره مند شوند تا بهتر بتوانند خود را با روانشناسی نوین تطبیق دهند.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

یافته های حاصل از ساخت و هنجاریابی مقیاس  هیجانی می تواند در مراکز مشاوره، کلینیک های روانشناسی، دانشگاه ها و مدارس مورد استفاده قرار بگیرد و نیز به انتخاب شیوه های درمانی مناسب به آنها کمک خواهد کرد. با شناسایی سبک های هیجانی افراد و مرتبط کردن آنها با مسائل و مشکلات زندگی آنها می توان به آنها آموزش های لازم را داد تا سبک هیجانی خود را بهبود بخشند.

نبود ابزاری استاندارد و متناسب با فرهنگ جامعه ایران، محقق را به ساخت و هنجاریابی چنین ابزاری سوق داده است.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی

ساخت و هنجاریابی آزمونی برای اندازه گیری سبک های هیجانی (با توجه به مؤلفه های اصلی آن) بر اساس نظریه ریچارد دیویدسون، در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1-4-2. اهداف جزئی

  1. تعیین مؤلفه های سبک های هیجانی
  1. ساخت و هنجاریابی آزمونی برای اندازه گیری سبک های هیجانی (با توجه به مؤلفه های اصلی آن) ، در بین دانشجویان
  1. بررسی ویژگی های روانسنجی سؤالات
  1. بررسی ساختار عاملی در تحلیل سؤالات
  1. بررسی رابطه میان نمره پرسشنامه با متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن و مقطع تحصیلی

1-5. سؤلات پژوهش

  1. روایی پرسشنامه سبک های هیجانی چگونه است؟
  1. آیا پرسشنامه سبک های هیجانی محقق ساخته از همسانی درونی و پایایی قابل قبولی برخوردار است؟
  1. آیا پرسشنامه سبک های هیجانی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟
  1. ساختار پرسشنامه محقق ساخته از چه مؤلفه هایی تشکیل شده؟
  1. آیا می توان هنجار جنسی برای این پرسشنامه تهیه کرد؟

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , ,