پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بهره گیری می گردد. P-Value بدست آمده برای فرضیه سوم پژوهش کمتر از 0.05 می باشد در نتیجه برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت بهره گیری می گردد.

 

4-1-3- آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده

تخمین مدل ها با در نظر داشتن نتایج جداول آزمون چاو و نتایج آزمون هاسمن بر حسب متغیر وابسته صورت گرفته می باشد. که در ادامه، نتیجه نهایی تخمین مدل ها با در نظر داشتن بهترین برازش مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

4-1-3- 1- آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی پژوهش: بین سود هر سهم وارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

بر مبنای فرضیه فوق فرضیه آماری پژوهش بشرح زیر طبقه بندی شده می باشد:

:H0 بین سود هر سهم وارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد.

:H1:. بین سود هر سهم وارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

 

نتایج حاصل از فرضیه فوق با بهره گیری از روش EGLS در جدول (4-8) ارائه گردیده می باشد:

 

(جدول 4-8) آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش

Model:

MVPS it0 1 EPS it + β2 BVPS it+ β3 DPS it+  εit                                             

Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects)

Cross-Sections included: 87

Swamy and Arora estimator of component variances)

متغیر ضریب متغیر انحراف معیار آماره t معنی داری

P-Value

متغیر ضریب متغیر انحراف معیار آماره t معنی داری

P-Value

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1