پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، میزان‌ آسیب‌پذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر می‌گردد. 2- هرچه رقابت اقتصادی بین‌المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام،نیروی کار، محل تولید و بازارها متنوع‌تر گردد،احتمال این‌که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می‌کند.3- هرچه هستند،انسجام‌ سیاسی و فرهنگی رو به کاهش می‌رود. 2- به تدریج که گروه‌های قومی در درون ملت‌ها تقاضاهای خود را برای‌ خودمختاری تشدید می‌کنند،به‌نظر می‌رسد که ملت‌ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا کنند. 3- همگام با افزایش رشد دیپلماسی چند جانبه خارجی فشار گروه‌های ذی نفوذ داخلی،ملت‌ها نیز در زمینه اولویت‌های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی،بیشتر دچار تفرق و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه‌ دارند. 4- هرچه منطقه‌گرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد،فرق میان هویت‌ های سیاسی-ملی کاهش یافته و کوشش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید می‌گردد. 5- همگام با کاهش کنترل حکومت ملی،انتظارات عمومی درمورد کارآیی دولت به‌ جای دیگر متوجه می‌گردد و حکومت‌ها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل‌ می‌گردند. به تدریج که هنجارهای نظام بین‌المللی و ارزش‌های درون دولت‌ها متفاوت و متنوع‌تر می‌گردد،ایده مشروعیت سیاسی و فرهنگی نیز به‌طرف ابهام بیشتری می‌ رود.ماندل 1379، 70).

ج: امنیت اجتماعی-فرهنگی

فرهنگ به‌عنوان عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشورها اهمیتی رو به افزایش‌ در امنیت یافته و ناامنی فرهنگی به معضلی برای جوامع تبدیل شده می باشد.ناامنی‌ فرهنگی به نوبه خود موجب ناامنی‌های اجتماعی نیز می‌باشد که مواردی زیرا‌ فساد در جامعه،قاچاق بشر‌ها، مفاسد مالی، فرقه‌های گمراه، تروریسم و رفتارهای‌ خشونت‌آمیز از مصادیق آن به‌شمار می‌آیند. نابرابری درآمدها و ثروت، بیکاری، ناامیدی از چشم‌انداز زندگی و ضعف واحد خانواده، ابعادی از امنیت اجتماعی هستند که در نهایت امنیت و نظم عمومی را کاهش می‌دهند. جوان بودن جمعیت می‌تواند به یک فرصت یا تهدید اجتماعی‌ تبدیل گردد.فرار مغزها نیز از چالش‌های امنیتی می باشد که به‌طور خاص برای‌ کشورهای در حال توسعه معنا می‌یابد.(مالمیر 1386، 55).

3-2 نتیجه گیری و بحث:

اگر چه تا کنون مهاجرت نخبگان در کشورهای در حال توسعه در حوزه اجتماعی –سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد اما به تعاریف و تعابیر جدید از مفهوم امنیت ملی،مهاجرت نخبگان نیز یک مقوله امنیتی خواهد بود و بایستی کارگزاران امنیتی کشورهای در حال توسعه به این مقوله توجه بیشتری نشان دهند.با در نظر داشتن این که

 

 

 

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

Author: new1 new1