پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همانطور که ملاحظه می گردد،  P-Value بدست آمده برای فرضیه های اول و دوم پژوهش بیشتر از 0.05 می باشد در نتیجه فرضیه ی  H1مبنی بر وجود همبستگی بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی پذیرفته نمی گردد، پس برای برآورد مدل از روش اثرات تصادفی (C)مقدار ثابت 27.30299 0.250798 108.8647 0.0000
(LEV) اهرم مالی 1.473- 0.284701 5.174323- 0.0000
  (DPS)سود تقسیمی 0.00225 5.76 3.908237 0.0001
(BV)ارزش دفتری 0.00134 7.61 1.765404 0.0782
آماره  F                                       17.04554 ضریب تعیین تعدیل شده             0.093992
احتمال آماره F                                 0.000000 آماره دوربین واتسون                  1.888203

(جدول 4-10) آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش (بهترین برازش مدل)

Model:

MVPS it0 1 LEV it + β2 BVPS it+ β3 DPS it+  εit                                             

Method: Pooled EGLS( Cross-Section Effects)

Cross-Sections included:93

Swamy and Arora estimator of component variances)

متغیر ضریب متغیر انحراف معیار آماره t معنی داری

P-Value

 (C)مقدار ثابت 27.56179 0.203995 135.1103 0.0000
(LEV) اهرم مالی 1.554855- 0.281847 5.516667 0.0000
  (DPS)سود تقسیمی 0.000233 5.77 4.029435 0.0001
آماره  F                                       23.66425 ضریب تعیین تعدیل شده             0.088997
احتمال آماره F                                 0.000000 آماره دوربین واتسون                  1.918351

 

همانطور که در جدول 4-10 ملاحظه می گردد، مقدار آماره F در سطح خطای 5 درصد و میزان اطمینان 95 درصد معنی دار بوده و فرض خطی بودن مدل ومعنی داری آن پذیرفته می گردد. نتایج حاصل از بهترین برازش مدل فرضیه ی دوم، حاکی از وجود ارتباط ی منفی و معناداری بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام می باشد. در نتیجه فرضیه ی دوم پذیرفته می گردد. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1