مقاله (پایان نامه) : پیش شرطهای تعهد سازمانی

 • پیش شرطهای تعهد عاطفی عبارتند از :
  • چالش شغلی
  • وضوح نقش
  • وضوح اهداف
  • مشکل بودن هدف
  • پذیرش مدیریت : میزانی که مدیریت پیشنهادات کارکنان را می پذیرد .
  • انسجام کارکنان
  • تبعیت پذیری سازمان
  • بازخور
  • مشارکت

  این متغیرها تحت عنوان متغیرهای تجربه کار می­باشند که به دو گروه تقسیم می­شوند:

  1. متغیرهایی که نیاز کارمند را به احساس آرامش و راحتی از نظر فییکی و روانی تأمین می­ کند.
  2. متغیرهایی که به احساس شایستگی کارمند در نقشی که به او سرده شده کمک می­ کند.

  متغیرهایی که در گروه اول قرار گرفته­اند و با تعهد همبستگی دارند عبارتند از:

   

  • تحقیق انتظارات پیش از ورود به سازمان
  • برابری و رعایت عدالت در توزیع پاداش­ها
  • وابستگی و قابلیت اعتماد به سازمان
  • حمایت سازمانی
  • وضوح نقش
  • رهایی از تعارض
  • سبک رهبری

  همچنین متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته­اند شامل:

  • تحقق اهداف
  • استقلال در کار
  • منصفانه بودن پاداش مبتنی بر عملکرد
  • چالش شغلی
  • قلمرو شغل
  • فرصت پیشرفت و ارتقای شغلی
  • فراهم بودن فرصت کافی جهت ابراز عقاید و نظرات شخصی
  • مشارکت در تصمیم گیری
  • اهمیت شخصی برای سازمان (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۵)

   

   

   

   

   

  ۲-۲-۳-۲-پیش شرط­های تعهد مستمر

  • حجم سرمایه گذاری­های (اندوخته­های) فرد در سازمان که شامل مهارت­ها، آموزش، تغیر محل زندگی و سرمایه گذاری­های فرد می­باشند.
  • درک قابلیت دستیابی به جایگزین­های شغلی
  • در نهایت مطرح می­شود که بعد تکلیفی تعهد سازمانی به وسیله تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی) و هم بعد از ورود فرد به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) تحت تأثیر قرار می­گیرد. در مورد اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی یک کارمند اگر افراد مهم برای او (مثل والدین) مدت طولانی در یک سازمان مشغول بوده باشند و یا بر وفاداری به یک سازمان تأکید کرده باشند تعهد تکلیفی قوی به سازمان دارد. با توجه به اجتماعی شدن سازمانی، مطرح می­شود که کارکنانی که راهنمایی می­شوند که باور کنند (بوسیله شیوه ­های مختلف سازمانی) که سازمان وفاداری آن­ها را انتظار دارد، احتمالاً تعهد تکلیفی قویتر نسبت به آن سازمان دارند. مدل سه بخشی تعهد سازمانی به صورت شکل صفحه بعد نمایش داده می­شود. (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۶)

   

   

   

   

   

   

   

  شکل شماره ۲-۱۵-  مدل سه بخشی سازمانی می یر و آلن (برگرفته ازحسن پور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۸۷، ۹۸)