کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک

۱-۱- پیشگفتار ۲
۱-۲- اهداف پایان‌نامه ۳
۱-۳- مسائل و مشکلات مربوط به موضوع ۵
۱-۴- ساختار پایان‌نامه ۷
فصل ۲- مروری بر تحقیقات انجام‌شده ۹
فصل ۳- مراحل انجام کار ۱۴
۳-۱- جمع‌ آوری داده‌ها ۱۶
۳-۲- پیش‌پردازش داده‌ها ۱۷
۳-۲-۱- انتخاب و کاهش ویژگی‌ها با بهره گرفتن از PCA 18
۳-۳- الگوریتم‌های کلاسه‌بندی مورد استفاده ۲۱
۳-۳-۱- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) 21
۳-۳-۲- شبکه عصبی شعاع مبنا ۲۴
۳-۳-۳- بردار ماشین تکیه‍گاه(SVM) 29
۳-۴-ارزیابی روش‌های کلاسه‌بندی ۴۳
فصل ۴- شبیه‌سازی ۴۴
۴-۱- مقدمه ۴۵
۴-۲- انتخاب ویژگی‌ها ۴۵
۴-۳- شبیه‌سازی با پرسپترون چند لایه ۴۶
۴-۴- شبیه‌سازی با بردار ماشین تکیه‌گاه ۴۸
۴-۵- شبیه‌سازی با شبکه عصبی شعاع مبنا ۵۳
فصل ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵۸
۵-۱- نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ۵۹
۵-۲- پیشنهادات و کارهای آینده ۵۹
فهرست منابع ۶۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- مشخصات رادارهای موجود در آرشیو]۲[ ۱۲
جدول ۲-۲- مشخصات ۳ رادار عملی جهت ارزیابی روش پیشنهادی]۲[ ۱۲
جدول ۳-۱- مشخصات رادارهای مورد استفاده ۱۶
جدول ۳-۲- دو رادار نمونه ۱۷
جدول ۳-۳- انواع توابع هسته برای بردار ماشین تکیه‌گاه ۴۱
جدول ۴-۱- پرسپترون چند لایه با یک لایه مخفی و تعداد نرونهای مختلف ۴۶
جدول ۴-۲- پرسپترون چند لایه با دو لایه مخفی و تعداد نرونهای مختلف ۴۷
جدول ۴-۳- نتایج شبیه‌سازی بردار ماشین تکیه‌گاه با تابع هسته خطی ۴۹
جدول ۴-۴- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته چند جمله‌ای درجه دو برای بردار ماشین تکیه‌گاه بخش اول ۵۰
جدول ۴-۵- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته چند جمله‌ای درجه دو برای بردار ماشین تکیه‌گاه بخش دوم ۵۱
جدول ۴-۶- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته چند جمله‌ای درجه دو برای بردار ماشین تکیه‌گاه بخش سوم ۵۱
جدول ۴-۷- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته شعاع مبنا(RBF) برای بردار ماشین تکیه‌گاه ۵۲
جدول ۴-۸- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته سیگموئید برای بردار ماشین تکیه‌گاه ۵۲
جدول ۴-۹- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما برای همه ۵۴
جدول ۴-۱۰- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما مجزا برای هر واحد ۵۵
جدول ۴-۱۱- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما برای هر واحد و هر ویژگی ۵۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: