پژوهش – 
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۹

پژوهش – کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۹

برای انتقال ابتدا باید تابع برای نگاشت به فضای دیگر پیدا شود. سپس فرمول SVM به‌صورت رابطه تغییر می‌یابد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۳۸)

با توجه به محدودیت مطابق رابطه فضای نگاشت اصلی همواره می‌تواند به فضای ویژگی با ابعاد بالاتر دیگر، که مجموعه آموزشی قابل جداسازی باشد نگاشت یابد. چون انجام محاسبات در فضای ویژگی ابعاد بیشتری دارد، می‌تواند پرهزینه باشد. در حالت کلی این فضا بینهایت است. برای غلبه بر این مشکل از حقه کرنل[۳۸] استفاده میشود.

(۳-۳۹)

تابع کرنل: تابع کرنل یک جداکننده خطی متکی بر ضرب داخلی بردارهاست که به‌صورت میباشد. اگر نقاط با بهره گرفتن از انتقال ، به فضای ویژگی(فضای با ابعاد بالاتر) انتقال یابند ضرب داخلی آن‌ ها به رابطه تبدیل خواهد شد:

(۳-۴۰)

تابع کرنل تابعی مطابق با یک ضرب داخلی در فضای ویژگی است. بنابراین میتوان به‌جای محاسبه ، از تابع کرنل استفاده کرد. انتخاب کرنلهای غیرخطی، اجازه ساخت جداکننده‌های خطی در فضای ویژگی را می‌دهد؛ درصورتی‌که در فضای اصلی غیرخطی هستند.
مزایای تابع کرنل عبارت‌اند از:
حل مسائل محاسباتی که دارای ابعاد زیادی هستند.
امکان استفاده از ابعاد نامتناهی.
از لحاظ زمانی و حافظه کارآمد است.
متداول‌ترین توابع کرنل در جدول زیر ذکر شده است:
جدول ۳-۳- انواع توابع هسته برای بردار ماشین تکیهگاه

نام هسته رابطه پارامترهای قابل تنظیم