Colors catalogue

چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده استفاده کرد. اجماع داده‌ها میتواند تا حد زیادی تعداد بسته …

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

و(۲-۹)به طوریکه: باید توجه داشت که طبق تعریف، میانگین  صفر و فاقد همبستگی پیاپی می باشد. بنابراین فرایند GARCH(p,q) را می توان به عنوان یک فرایند میانگین متحرک اتورگرسیو بر روی  به ترتیب با مرتبه های  و p تفسیر نمود. ( فرانسیس و دیجک، …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …
ادامه مطلب »

۴-۳-۲-بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن ۴-۳-۲-۱-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق اگرچه برای تحلیل رگرسیون لازم است کلیه متغیرهای تحقیق در سطح سنجش فاصله ای و نیز نرمال باشند؛ اما متغیر …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۶/۸% ۵/۶% ۹% ۱/۲۶% ۸/۴۹% ۵- من خیلی خوش شانس هستم به خاطر این که چنین همسری نصیبم شده است.+ ۳/۳۹% ۱/۱۶% ۷/۸% ۸/۱۷% ۲/۱۸% ۶-گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم. (-) ۲/۵۲% ۲/۱۵% ۲/۱۰% …

فایل –
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر ایلام- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۳/۶% احساس می کنم که من فرد مطرحی در میاناطرافیانم نیستم.(-) ۴/۳% ۸/۱% ۱/۳۶% ۳/۳۰% ۴/۲۸% من آدم خوبی هستم .(+) ۸% ۸% ۸/۲۱% ۳/۳۸% ۹/۲۳% از عملکرد خودم لذت می برم .(+) ۹/۵۷% ۱/۲۰% ۴/۱۲% ۵/۴% ۵% من به …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر … ادامه مطلب »

۴/۷% ۴/۱۲% ۹% ۲/۳۲% ۱/۳۹% فکر می‌کنم در این زمانه نمی‌شود روی دوستی کسی حساب کرد. (+) ۴/۱۷% ۲/۱۸% ۹/۱۶% ۴/۲۲% ۱/۲۵% قوانین این قدر دست و پاگیرند که اگر آدم آنها را رعایت کندکاملاً از زندگی عقب می‌افتد. (+) …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی … ادامه مطلب »

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی است. این متغیر از ترکیب ۸ گویه تشکیل یافته است که قبل از compute، یکسان سازی جهت گویه ها انجام گرفته است.زیرا سوالات گویه هم جهت نبودند وبه خاطر میزان کردن …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۸/۱۶% ۸/۳۳% ۴/۱۹% احساس می کنم که در زندگیام رو به پیشرفت هستم (+) ۲/۱۴% ۵/۱۹% ۹/۱۱% ۷/۲۷% ۶/۲۶% بارها احساس کردهام، که در مقابل مشکلات زندگی ام ناتوان هستم (- ) ۷/۱۷% ۹/۶% ۵/۹% ۲/۳۰% ۷/۳۵% زندگی با وجود …

علمی :
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Close up of businessman writing down math formulas

وفایی زاده(۱۳۷۱) در پایان نامه خود تحت عنوان «برسسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع در یایی ایران» خاطر نشان کرد برنامه ریزی استراتژیک از فکری منطقی و منظم سرچشمه می گیرد و مدیران به و اعضای سازمان …

پژوهش دانشگاهی –
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,

جمع آوری مستندات مورد نیاز جهت استفاده و بهره برداری لازم در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ( آمار ، اطلاعات و شاخص ها، گزارش های عملکردی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی)برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه اعضای …

مقاله –
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۸
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,