AI (Artificial Intelligence) concept.

تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بررسی انواع استراتژیها انتخاب استراتژی (بایراس، ۱۹۸۵، ص ۳۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت:مراحلی را که سازمان جهانی بهداشت برای برنامه ریزی استراتژیک درنظر گرفته است به شرح زیر می باشد:اقدامات …

اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۷ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,

۴۵۴/۰ تأیید چابکی زنجیره تأمین <— فناوری اطلاعات ۴۳۸/۰ ۰۵۱/۰ ۵۹۸/۸ ۴۹۳/۰ تأیید با توجه به جدول ۴-۱۶ در ادامه به طور تفصیلی به توضیح آزمون فرضیات میپردازیم:نتایج آزمون فرضیات تحقیق(سیمان غرب و سیمان سامان)صنعت سیمان غربفرضیه اصلی اول: فناوری …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

منبع: داده های پژوهشسیمان سامان: با توجه به جدول ۴-۵ در پاسخهای مربوط به پاسخدهندگان میانگین فناوری اطلاعات (۸۷/۳) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (۲۸/۳) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف …

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

• تغییرات رویه هاى داخلى و خارجى شرکت• ضعف موجود در طراحى تولید• وجود اطلاعات ناقص براى تصمیم گیرى• ضعف حلقه هاى زنجیره در ارتباط میان شرکا زنجیره تامین(گولدمن، ۲۰۰۶). ۲-۲-۱۴ یکپارچه سازی زنجیره تامینچهار محور کلیدی مربوط به اثر …

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هر چند تغذیه از دیرباز به عنوان یکی از عوامل سهیم در لنگش شناخته شده است، لیکن عوامل محیطی و مدیریتی نیز می‌توانند نقش‌های مهمی در گسترش این بیماری داشته باشند. طراحی بهاربندها و مدیریت می‌تواند مدت زمانی را که …

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

۱-فضای کم آخور۲-محدودیت زمان دسترسی به خوراک۳-تغذیه محدود در مقایسه با باقی‌ماندن ۵ تا ۱۰ درصد خوراک در آخور۴-برنامه نامنظم خوراک‌دهی۵-تغذیه نامناسب جیره کاملا مخلوط۶-رقابت در آخورترکیبی از فضای محدود آخور (کمتر از ۴۵ سانتی متر به ازاء هر رأس) …

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
Fishes in group leadership concept.Vector

ماشین بردار پشتیبان چند کلاسی[۳۹]: SVM اساساً یک جداکننده دودویی است. برای مسائل چند کلاسی، رهیافت کلی کاهش مسئله چند کلاسی به چندین مسئله دودویی است. هر یک از مسائل با یک جداکننده دودویی حل می‌شود. سپس خروجی جداکننده‌های دودویی …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۲۱ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

برای انتقال ابتدا باید تابع برای نگاشت به فضای دیگر پیدا شود. سپس فرمول SVM به‌صورت رابطه تغییر می‌یابد: برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. (۳-۳۸) با توجه به محدودیت مطابق رابطه فضای نگاشت …

پژوهش –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۹
ادامه مطلب »

حاشیه امن[۳۲]: تاکنون فرض شده است که داده ها را میتوان با یک خط راست جدا کرد؛ اما بسیاری از مجموعه داده های واقعی به این راحتی قابل جداسازی نیستند، مثلاً زمانی که مجموعه داده شامل نویز و خطاست. در …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۷ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

شکل ۳-۱۰- نمایی از استفاده از ضرایب لاگرانژ در ادامه متغیر جدید ضریب لاگرانژ(λ) معرفی میشود. تابع لاگرانژ به صورت تعریف میشود: (۳-۱۶) اگر (x,y) برای مسئله محدود شده اولیه ماکزیمم باشد λای وجود دارد به‌طوری‌که (x,y,λ) برای تابع لاگرانژ …

جستجوی مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,