برای انتقال ابتدا باید تابع برای نگاشت به فضای دیگر پیدا شود. سپس فرمول SVM به‌صورت رابطه تغییر می‌یابد: برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. (۳-۳۸) با توجه به محدودیت مطابق رابطه فضای نگاشت …

پژوهش –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۹
ادامه مطلب »

Abstract Connection Technology Background

ماشین بردار پشتیبان چند کلاسی[۳۹]: SVM اساساً یک جداکننده دودویی است. برای مسائل چند کلاسی، رهیافت کلی کاهش مسئله چند کلاسی به چندین مسئله دودویی است. هر یک از مسائل با یک جداکننده دودویی حل می‌شود. سپس خروجی جداکننده‌های دودویی …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۲۱ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
AI (Artificial Intelligence) concept.

حاشیه امن[۳۲]: تاکنون فرض شده است که داده ها را میتوان با یک خط راست جدا کرد؛ اما بسیاری از مجموعه داده های واقعی به این راحتی قابل جداسازی نیستند، مثلاً زمانی که مجموعه داده شامل نویز و خطاست. در …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۷ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Conceptual futuristic look at information technology of internet of things IOT big data cloud computing using artificial intelligence AI

شکل ۳-۹- منحنی نمایش تابع پاسخ یا تابع انتقال(تحریک) نرون شعاع با دو ورودی با توجه به شکل می‌توان ملاحظه کرد که تابع گوسی نمایی که به عنوان تابع پاسخ نرون در نظر گرفته شده است، حول میانه u به …

پژوهش –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۲
ادامه مطلب »

شکل ۳-۱۰- نمایی از استفاده از ضرایب لاگرانژ در ادامه متغیر جدید ضریب لاگرانژ(λ) معرفی میشود. تابع لاگرانژ به صورت تعریف میشود: (۳-۱۶) اگر (x,y) برای مسئله محدود شده اولیه ماکزیمم باشد λای وجود دارد به‌طوری‌که (x,y,λ) برای تابع لاگرانژ …

جستجوی مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

شکل ۳-۴- توابع محرک رایج در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) روش های آموزش در شبکه های پرسپترون چند لایهجهت آموزش شبکه های عصبی، چهار الگوریتم آموزشی مرسوم وجود دارد که بر اساس ساختار معروف پرسپترون چند لایه میباشند. این …

جستجوی مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۰
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

در این رابطه فاکتور عرض کرنل jام میباشد. دلیل انتخاب تابع نمایی گوسی به عنوان تابع پاسخ نرونها در شبکه های با تابع شعاعمبنا این است که زیروسی و پوگی در سال ۱۹۹۰ میلادی نشان دادند که تابع نمایی جزء …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Compliance theme with hand pressing a button

حال اگر های به‌دست‌آمده از رابطه در رابطه قرار داده شوند، یکی از ویژگی‌های مهم PCA به دست میآید: (۳-۱۰) مطابق رابطه ، واریانس تصویر بردار X روی نخستین محور مختصات جدید PCA بیشترین مقدار و به ترتیب برای سایر …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
Ladder leaning through hole in blue wall on white floor, strong shadow

۱۳۳~۲۰۰ R2 یعنی مقادیر فیلدهای Freq، PW و PRI به‌صورت بازه ذکرشده‌اند و اطلاعاتی از مقادیر دقیق آن‌ ها و یا توزیع داده‌ها در دست نیست که بتوان میانگین، انحراف معیار و … آن را حساب کرد، بنابراین با نظارت …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۷ ادامه مطلب »

اکنون‌که با ذکر مثالی ساده به این نتیجه‌گیری رسیدیم که باید در طرح خاص از روش چند‍پارامتری برای کلاسه‌بندی استفاده کنیم به چالش دیگری یا در حقیقت اصلی‌ترین چالش این طرح می‌رسیم که وجود همپوشانی بازه‌های اعداد یک پارامتر (فرضاً …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,