چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده استفاده کرد. اجماع داده‌ها میتواند تا حد زیادی تعداد بسته …

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

و(۲-۹)به طوریکه: باید توجه داشت که طبق تعریف، میانگین  صفر و فاقد همبستگی پیاپی می باشد. بنابراین فرایند GARCH(p,q) را می توان به عنوان یک فرایند میانگین متحرک اتورگرسیو بر روی  به ترتیب با مرتبه های  و p تفسیر نمود. ( فرانسیس و دیجک، …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با بهره گرفتن از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت …
ادامه مطلب »

۴-۳-۲-بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن ۴-۳-۲-۱-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق اگرچه برای تحلیل رگرسیون لازم است کلیه متغیرهای تحقیق در سطح سنجش فاصله ای و نیز نرمال باشند؛ اما متغیر …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۳/۶% احساس می کنم که من فرد مطرحی در میاناطرافیانم نیستم.(-) ۴/۳% ۸/۱% ۱/۳۶% ۳/۳۰% ۴/۲۸% من آدم خوبی هستم .(+) ۸% ۸% ۸/۲۱% ۳/۳۸% ۹/۲۳% از عملکرد خودم لذت می برم .(+) ۹/۵۷% ۱/۲۰% ۴/۱۲% ۵/۴% ۵% من به …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر … ادامه مطلب »

Abstract lines background - 3d rendered multicolored image. Many line with selective focus. Art poster. Digitally generated. Horizontal. Abstract shapes design pattern.

۶/۸% ۵/۶% ۹% ۱/۲۶% ۸/۴۹% ۵- من خیلی خوش شانس هستم به خاطر این که چنین همسری نصیبم شده است.+ ۳/۳۹% ۱/۱۶% ۷/۸% ۸/۱۷% ۲/۱۸% ۶-گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم. (-) ۲/۵۲% ۲/۱۵% ۲/۱۰% …

فایل –
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر ایلام- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
AI (Artificial Intelligence) concept.

۴/۷% ۴/۱۲% ۹% ۲/۳۲% ۱/۳۹% فکر می‌کنم در این زمانه نمی‌شود روی دوستی کسی حساب کرد. (+) ۴/۱۷% ۲/۱۸% ۹/۱۶% ۴/۲۲% ۱/۲۵% قوانین این قدر دست و پاگیرند که اگر آدم آنها را رعایت کندکاملاً از زندگی عقب می‌افتد. (+) …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی … ادامه مطلب »

۸/۱۶% ۸/۳۳% ۴/۱۹% احساس می کنم که در زندگیام رو به پیشرفت هستم (+) ۲/۱۴% ۵/۱۹% ۹/۱۱% ۷/۲۷% ۶/۲۶% بارها احساس کردهام، که در مقابل مشکلات زندگی ام ناتوان هستم (- ) ۷/۱۷% ۹/۶% ۵/۹% ۲/۳۰% ۷/۳۵% زندگی با وجود …

علمی :
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی است. این متغیر از ترکیب ۸ گویه تشکیل یافته است که قبل از compute، یکسان سازی جهت گویه ها انجام گرفته است.زیرا سوالات گویه هم جهت نبودند وبه خاطر میزان کردن …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

وفایی زاده(۱۳۷۱) در پایان نامه خود تحت عنوان «برسسی عوامل موثر در برنامه ریزی استراتژیک در صنایع در یایی ایران» خاطر نشان کرد برنامه ریزی استراتژیک از فکری منطقی و منظم سرچشمه می گیرد و مدیران به و اعضای سازمان …

پژوهش دانشگاهی –
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,

تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت بررسی انواع استراتژیها انتخاب استراتژی (بایراس، ۱۹۸۵، ص ۳۲) مدل برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهانی بهداشت:مراحلی را که سازمان جهانی بهداشت برای برنامه ریزی استراتژیک درنظر گرفته است به شرح زیر می باشد:اقدامات …

اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۷ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,