جمع آوری مستندات مورد نیاز جهت استفاده و بهره برداری لازم در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه ( آمار ، اطلاعات و شاخص ها، گزارش های عملکردی، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی)برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه اعضای …

مقاله –
اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶- قسمت ۸
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
Abstract background with dots and lines

۴۵۴/۰ تأیید چابکی زنجیره تأمین <— فناوری اطلاعات ۴۳۸/۰ ۰۵۱/۰ ۵۹۸/۸ ۴۹۳/۰ تأیید با توجه به جدول ۴-۱۶ در ادامه به طور تفصیلی به توضیح آزمون فرضیات میپردازیم:نتایج آزمون فرضیات تحقیق(سیمان غرب و سیمان سامان)صنعت سیمان غربفرضیه اصلی اول: فناوری …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

منبع: داده های پژوهشسیمان سامان: با توجه به جدول ۴-۵ در پاسخهای مربوط به پاسخدهندگان میانگین فناوری اطلاعات (۸۷/۳) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (۲۸/۳) کمتر از بقیه بدست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف …

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
cropped view of female hands gently holding white satin cloth

• تغییرات رویه هاى داخلى و خارجى شرکت• ضعف موجود در طراحى تولید• وجود اطلاعات ناقص براى تصمیم گیرى• ضعف حلقه هاى زنجیره در ارتباط میان شرکا زنجیره تامین(گولدمن، ۲۰۰۶). ۲-۲-۱۴ یکپارچه سازی زنجیره تامینچهار محور کلیدی مربوط به اثر …

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت (مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱-فضای کم آخور۲-محدودیت زمان دسترسی به خوراک۳-تغذیه محدود در مقایسه با باقی‌ماندن ۵ تا ۱۰ درصد خوراک در آخور۴-برنامه نامنظم خوراک‌دهی۵-تغذیه نامناسب جیره کاملا مخلوط۶-رقابت در آخورترکیبی از فضای محدود آخور (کمتر از ۴۵ سانتی متر به ازاء هر رأس) …

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

هر چند تغذیه از دیرباز به عنوان یکی از عوامل سهیم در لنگش شناخته شده است، لیکن عوامل محیطی و مدیریتی نیز می‌توانند نقش‌های مهمی در گسترش این بیماری داشته باشند. طراحی بهاربندها و مدیریت می‌تواند مدت زمانی را که …

تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,