حال اگر های به‌دست‌آمده از رابطه در رابطه قرار داده شوند، یکی از ویژگی‌های مهم PCA به دست میآید: (۳-۱۰) مطابق رابطه ، واریانس تصویر بردار X روی نخستین محور مختصات جدید PCA بیشترین مقدار و به ترتیب برای سایر …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

اکنون‌که با ذکر مثالی ساده به این نتیجه‌گیری رسیدیم که باید در طرح خاص از روش چند‍پارامتری برای کلاسه‌بندی استفاده کنیم به چالش دیگری یا در حقیقت اصلی‌ترین چالش این طرح می‌رسیم که وجود همپوشانی بازه‌های اعداد یک پارامتر (فرضاً …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

جدول ۴-۱۲- مقایسه کارایی کلاسه‌بندی شعاع مبنا برای حالت‌های مختلف استفاده از سیکما و CGD 57فهرست شکل‌ها و تصاویرعنوان صفحهشکل ۱-۱- نمایش یک پالس راداری]۲۰[ ۵شکل ۲-۱- خروجی شبکه RBF بعد از یادگیری رادارهای آرشیو و شناسایی رادارهای جدید]۲[ ۱۱شکل …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۲ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
conceptual grunge style image of abstract light manipulation and silhouetted man

معصومه قارون در سال ۱۳۹۲ در مطالعات خود سیاست های گسترش آموزش عالی در سال های اخیر (توسعه ظرفیت یا اتلاف منابع) را عنوان نمود. که ایشان در این مطالعات آورده است؛ خالی ماندن ظرفیت های کاردانی و کارشناسی در …

بررسی جایگاه تصویر ذهنی (برند) دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های دولتی- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,