مقابله رویارویانه .۴۶۶** .۰۰۰ ۲۵۴ نمودار (۴-۹): ماتریس همبستگی بین حمایت اجتماعی و سبکهای مقابلهایماتریس همبستگی نشان میدهد که بین حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و گریز- اجتناب و مسئولیت پذیری رابطه خطی منفی وجود دارد …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

.۰۰۰ ۲۵۴ حل مدبرانه مسئله .۶۲۴** .۰۰۰ ۲۵۴ مقابله رویارویانه .۴۳۸** .۰۰۰ ۲۵۴ نمودار (۴-۸): ماتریس همبستگی بین شبکه روابط اجتماعی و سبکهای مقابلهایماتریس همبستگی نشان میدهد که بین شبکه روابط اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۱۸۲۱۳٫۵۰ ۱۰۰۸٫۵۰۰ -.۹۹۴ .۳۲۰ بالا ۱۳ ۱۱۴٫۴۲ ۱۴۸۷٫۵۰ مقابله رویارویانه متوسط ۱۸۵ ۱۰۰٫۴۰ ۱۸۵۷۴٫۵۰ ۱۰۳۵٫۵۰۰ -.۸۷۱ .۳۸۴ بالا ۱۳ ۸۶٫۶۵ ۱۱۲۶٫۵۰ فرضیه ۲: بین شبکه روابط اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن …

منابع مقالات علمی :
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

۲٫۴۲۹ .۰۰۰   ارزیابی مجدد مثبت ۲۵۴ ۳٫۰۴۹ .۰۰۰   ۴-۱- فرضیه ۱: بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سبک های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.برای آزمون این فرضیه، به دلیل غیرنرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون کروسکال- والیس استفاده شده است. …

سامانه پژوهشی –
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

خویشتنداری ۶ ۸،۱۸،۲۲،۳۱،۴۲،۴۵ جستجوی حمایت اجتماعی ۴ ۹،۲۵،۲۹،۵۱ مسئولیت پذیری ۸ ۱۱،۱۶،۳۳،۴۰،۴۷،۵۰،۵۸،۵۹ گریز-اجتناب ۶ ۱،۲۶،۳۹،۴۸،۴۹،۵۲ حل مدبرانه مسئله ۷ ۲۰،۲۳،۳۰،۳۶،۳۸،۵۶،۶۰ ارزیابی مجدد مثبت ۳-۱۳- اعتبار[۵۴] تحقیقمفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

طبق تعریف استراتژی های مقابله آن دسته از تلاش های شناختی و رفتاری را در بر میگیرند که به منظور کاهش استرس های درونی یا بیرونی صورت میگیرند (فولکمن و لازاروس). به بیان دیگر مقابله تلاشی است که با هدف …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , ,

فاصلهای ۲ وقتی با دوستان ام اسی ام هستم جدیدترین اطلاعات در مورد ام اس بین ما رد و بدل می شود. فاصلهای ۳ وقتی از بیماری خود خسته می شوم با دوستان ام اسی خود دردودل می کنم. فاصلهای …

پژوهش دانشگاهی –
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,
Human head and brain. Different kind of waveforms produced by brain activity shown on background. Digital illustration.

۲- بین شبکه روابط اجتماعی و استراتژی‌های مقابله‌ای بیماران ام‌اس رابطه وجود دارد.۳- بین حمایت اجتماعی و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد.۴- بین احساس خودکارآمدی و استراتژی‌های مقابله‌ای بیماران ام‌اس رابطه وجود دارد.۵- بین ادراک بیماری و استراتژی‌های مقابلهای بیماران …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر همدان۹۲- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,
Abstract data representation.

۳- انکار: انکار به تلاش فرد برای فاصله گیری شناختی از عامل استرسزا و به حداقل رساندن اهمیت آن اشاره میکند. انکار با اجتناب متفاوت است. در انکار، فرد مسئله موجود را به رسمیت نمیشناسد در مقابل، در اجتناب، فرد …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
AI (Artificial Intelligence) concept.

باورهای خودکارآمدی[۴۱] از سال ۱۹۷۷ توسط بندورا وارد ادبیات روانشناسی گردید شامل یکی از مجموعه باورهای فرد است که نقش اساسی در برقراری تعادل در زندگی آدمی و بالا بردن کیفیت زندگی انسانها ایفا میکند (رضائی، ۱۳۸۳). به نظر بندورا (۲۰۰۲)، …

دسترسی متن کامل –
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,