۴-۳-۲-بررسی پیش فرضهای تحلیل رگرسیون و ارائه معادله آن ۴-۳-۲-۱-بررسی نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغیرهای تحقیق اگرچه برای تحلیل رگرسیون لازم است کلیه متغیرهای تحقیق در سطح سنجش فاصله ای و نیز نرمال باشند؛ اما متغیر …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
Abstract, Electronic circuit network grunge background

۸/۱۶% ۸/۳۳% ۴/۱۹% احساس می کنم که در زندگیام رو به پیشرفت هستم (+) ۲/۱۴% ۵/۱۹% ۹/۱۱% ۷/۲۷% ۶/۲۶% بارها احساس کردهام، که در مقابل مشکلات زندگی ام ناتوان هستم (- ) ۷/۱۷% ۹/۶% ۵/۹% ۲/۳۰% ۷/۳۵% زندگی با وجود …

علمی :
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
Ladder leaning through hole in blue wall on white floor, strong shadow

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی است. این متغیر از ترکیب ۸ گویه تشکیل یافته است که قبل از compute، یکسان سازی جهت گویه ها انجام گرفته است.زیرا سوالات گویه هم جهت نبودند وبه خاطر میزان کردن …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

۶- رفع ناکارایی سازمانیوقتی شهروندان هزینه های بخش عمومی را پرداخت می کنند، انتظار دارند خدمات مناسبی نیز دریافت کنند. این کنش یکی از اصول اساسی انسجام اجتماعی است و هنجار بده بستان یا انتفاع دو سویه را محقق می …

سایت مقالات فارسی –
نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۱
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,