Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

شکل ۳-۴- توابع محرک رایج در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) روش های آموزش در شبکه های پرسپترون چند لایهجهت آموزش شبکه های عصبی، چهار الگوریتم آموزشی مرسوم وجود دارد که بر اساس ساختار معروف پرسپترون چند لایه میباشند. این …

جستجوی مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۱۰
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,
colored arrows

حال اگر های به‌دست‌آمده از رابطه در رابطه قرار داده شوند، یکی از ویژگی‌های مهم PCA به دست میآید: (۳-۱۰) مطابق رابطه ، واریانس تصویر بردار X روی نخستین محور مختصات جدید PCA بیشترین مقدار و به ترتیب برای سایر …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۹
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,

اکنون‌که با ذکر مثالی ساده به این نتیجه‌گیری رسیدیم که باید در طرح خاص از روش چند‍پارامتری برای کلاسه‌بندی استفاده کنیم به چالش دیگری یا در حقیقت اصلی‌ترین چالش این طرح می‌رسیم که وجود همپوشانی بازه‌های اعداد یک پارامتر (فرضاً …

سایت مقالات فارسی –
کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۳
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

جدول ۴-۱۲- مقایسه کارایی کلاسه‌بندی شعاع مبنا برای حالت‌های مختلف استفاده از سیکما و CGD 57فهرست شکل‌ها و تصاویرعنوان صفحهشکل ۱-۱- نمایش یک پالس راداری]۲۰[ ۵شکل ۲-۱- خروجی شبکه RBF بعد از یادگیری رادارهای آرشیو و شناسایی رادارهای جدید]۲[ ۱۱شکل …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک- قسمت ۲ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

۱-۱- پیشگفتار ۲۱-۲- اهداف پایان‌نامه ۳۱-۳- مسائل و مشکلات مربوط به موضوع ۵۱-۴- ساختار پایان‌نامه ۷فصل ۲- مروری بر تحقیقات انجام‌شده ۹فصل ۳- مراحل انجام کار ۱۴۳-۱- جمع‌ آوری داده‌ها ۱۶۳-۲- پیش‌پردازش داده‌ها ۱۷۳-۲-۱- انتخاب و کاهش ویژگی‌ها با بهره …

کلاسه‌بندی رادارهای کشف شده توسط سیستم‌های جنگ الکترونیک ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: