رفتار مصرف کننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. عوامل متعددی بر رفتار مصرف کننده (چه در فرایند خرید وچه در مصرف) تأثیر می گذارند. …

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Artificial neuron in concept of artificial intelligence. Wall-shaped binary codes make transmission lines of pulses and/or information in an analogy to a microchip. Neural network and data transmission.

تقویت حس از خودگذشتگی، خودباوری و علاقه مندی به جامعه در فرزندان توسط اعضای بزرگسال خانواده، گسترش فرهنگ گفت وگو و مذاکره دردرون خانواده ها و وجود نوعی مدارا و از خودگذشتگی بین اعضای خانواده،همگی از عوامل مهم در افزایش …

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Futuristic glowing AI head.

مقابله رویارویانه .۴۶۶** .۰۰۰ ۲۵۴ نمودار (۴-۹): ماتریس همبستگی بین حمایت اجتماعی و سبکهای مقابلهایماتریس همبستگی نشان میدهد که بین حمایت اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و گریز- اجتناب و مسئولیت پذیری رابطه خطی منفی وجود دارد …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

.۰۰۰ ۲۵۴ حل مدبرانه مسئله .۶۲۴** .۰۰۰ ۲۵۴ مقابله رویارویانه .۴۳۸** .۰۰۰ ۲۵۴ نمودار (۴-۸): ماتریس همبستگی بین شبکه روابط اجتماعی و سبکهای مقابلهایماتریس همبستگی نشان میدهد که بین شبکه روابط اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت، دوری جویی، خویشتنداری و …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۱۸۲۱۳٫۵۰ ۱۰۰۸٫۵۰۰ -.۹۹۴ .۳۲۰ بالا ۱۳ ۱۱۴٫۴۲ ۱۴۸۷٫۵۰ مقابله رویارویانه متوسط ۱۸۵ ۱۰۰٫۴۰ ۱۸۵۷۴٫۵۰ ۱۰۳۵٫۵۰۰ -.۸۷۱ .۳۸۴ بالا ۱۳ ۸۶٫۶۵ ۱۱۲۶٫۵۰ فرضیه ۲: بین شبکه روابط اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای رابطه وجود دارد.برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن …

منابع مقالات علمی :
بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,

خویشتنداری ۶ ۸،۱۸،۲۲،۳۱،۴۲،۴۵ جستجوی حمایت اجتماعی ۴ ۹،۲۵،۲۹،۵۱ مسئولیت پذیری ۸ ۱۱،۱۶،۳۳،۴۰،۴۷،۵۰،۵۸،۵۹ گریز-اجتناب ۶ ۱،۲۶،۳۹،۴۸،۴۹،۵۲ حل مدبرانه مسئله ۷ ۲۰،۲۳،۳۰،۳۶،۳۸،۵۶،۶۰ ارزیابی مجدد مثبت ۳-۱۳- اعتبار[۵۴] تحقیقمفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد …

بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,