تعریف بیمه

تعریف بیمه

  پیکارد و سون[۱] در کتاب بیمه‌های زمین در حقوق فرانسه در تعریف بیمه چنین […]