تحلیل وضعیت موجود از علوم انسانی غربی و رسالت انقلاب اسلامی

تحلیل وضعیت موجود از علوم انسانی غربی و رسالت انقلاب اسلامی 1-2. علوم انسانی غربی به اعتقاد استاد میرباقری، تاریخ بشریت همواره صحنه درگیری جبهه حق و باطل بوده است به نحوی که تاریخ بشر... دنباله مطلب