دانلود پایان نامه درمورد قاشق، آلودگیهای، پاروها،، جوشاندن

آلودگیهای ثانویه بستنی
این آلودگیها از سه طریق می باشد:
– لوازم و ابزار
– هوا
– کارگران

– لوازم و ابزار:
اگر بستنی به شکل سنتی تهیه شود وسایل عبارتند از: بشکه های فلزی، ظروف مخصوص جوشاندن شیر، پاروها، قاشق ها و دستگاه مخلوط کن که این وسایل از ابتدا تا تهیه بستنی در تماس با اجزاء مخلوط بستنی هستند. این ظروف اگر خوب

دیدگاهتان را بنویسید