پایان نامه رایگان با موضوع مدل رگرسیون، تحلیل داده

شدت و ضعف و نوع همبستگى بین متغیرها باشد. براى رسم خط رگرسیون باید از معادلهی رگرسیون استفاده کرد. در رگرسیون دو متغیره پس از آنکه مسجل شد بین دو متغیر همبستگى معنى‌دار وجود دارد، از رابطهی زیر استفاده مى‌شود:
y = a x + b(۵-۱)
در این رابطه x، مقادیر مستقل؛ y، مقادیر متغیر وابسته و b، a، ضرایبى هستند که قابل محاسبه هستند.
برای تحلیل دادههای حاصل از آزمایشها و محاسبهی مدل رگرسیونی از نرم افزارIBM SPSS Statistics نسخهی ۲۲ و برای رسم منحنیهای هم تراز از نرم افزار Origin Pro نسخهی ۶/۸ استفاده شد.
برای محاسبهی درصد استخراج گالیم و آلومینیوم از رابطهی ۵-۲ استفاده شد.
E= [M]_OF/[M]_AF (۵-۲)
که در آن M غلظت فلز در فاز آبی و یا آلی است.
همچنین برای محاسبهی ضریب توزیع و همچنین فاکتور جداسازی به ترتیب ار روابط ۵-۳ و ۵-۴ استفاده شد.

Author: mitra8--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *