پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک

محصولات،خدمات و اطلاعات به وسیله زیرساختارهای شبکه ای است(کالاکوتا و وینستون،۱۹۹۷۱۸:)
ب – تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول و با استفاده از تواناییهای اینترنت است(ارل،۲۰۰۰۲۳:)
مدلهای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده،روان ،مولد ،شفاف و موثر

دیدگاهتان را بنویسید