پایان نامه ارشد: -پایان نامه مقطع ارشد

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش…. 6

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-5 سوالات پژوهش…. 8

1-5-1 سوال اصلی.. 8

1-5-2  سوالهای فرعی.. 8

1-6 تعاریف نظری پژوهش…. 8

1-7 تعریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 پیش درآمد. 11

2-2مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-1تعریف سرطان. 11

2-2-1-1بررسی علائم و نشانه در سرطان. 12

2-2-1-2 اپیدمیولوژی.. 13

2-2-1-3 پاتوژنز سرطان. 13

2-2-1-4 نگاهی کلی به بیماری سرطان پستان. 14

2-2-1-5 عوامل خطرساز سرطان پستان. 15

2-2-1-6 واکنش روانی.. 16

2-2-1-7 کنار آمدن با سرطان. 17

2-2-1-8 مداخلات روانی اجتماعی برای سرطان. 17

2-2-1-9 عوامل ایجاد کننده سرطان. 17

2-2-1-10درمان سرطان. 18

2-2-2چشم انداز زمان. 19

2-2-2-1مفهوم چشم انداز زمان. 20

2-2-2-2چهار چوب چشم انداز زمان. 23

2-2-2-3 چشم انداز زمان گذشته. 24

2-2-2-4چشم انداز زمان حال. 24

2-2-2-5چشم انداز زمان آینده 25

2-2-3 کیفیت زندگی.. 26

2-2-3-1 تعریف کیفیت زندگی.. 27

2-2-3-2 تاریخچه کیفیت زندگی.. 28

2-2-3-3 ویژگی های کیفیت زندگی.. 29

2-2-3-4 عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه  فرانس… 30

2-2-3-5 اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 31

2-2-3-6ویژگی های کیفیت زندگی.. 32

2-2-3-7 نظریه روانشناختی فلسفی کیفیت زندگی.. 33

2-2-4 تصویر بدنی.. 34

2-2-4-1 دیدگاههای نظری در مورد تصویربدنی.. 35

2-2-4-2 عوامل تأثیرگذار بر تصویربدنی.. 37

2-3 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی.. 43

2-3-1تحقیقات داخلی.. 43

2-3-2تحقیقات خارجی.. 45

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1روش اجرای تحقیق.. 50

3-2جامعه آماری.. 50

3-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 50

3-4 ابزار تحقیق.. 50

3-4-1پرسش نامه چشم انداز زمان. 51

3-4-2 پرسش نامه تصویر بدنی فیشر. 51

3-4-3پرسش نامه کیفیت زندگی 36 – SF. 52

3-5 چگونگی اجرای تحقیق.. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 پیش درآمد. 56

4-2 یافته های توصیفی.. 56

4-3 فرضیه های تحقیق.. 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1  پیش درآمد. 69

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 69

5-3 بررسی فرضیه های فرعی.. 71

5-4-محدودیتهای پژوهش…. 76

5-5- پیشنهادات… 76

5-5-1 پیشنهادات پژوهشی برای محققین آتی.. 76

5-5-2 پیشنهادات کاربردی.. 77

منابع : 78

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  صفحه

جدول 2-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده ی بدن. 40

جدول 3-1: شاخص های توصیفی چشم انداز زمان. 51

جدول 3-2: شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. 53

جدول 3-3: شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. 54

جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه بر حسب تحصیلات.. 56

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تاهل. 56

جدول 4-3 : شاخص های توصیفی گروه برحسب شاغل بودن. 57

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی چشم انداز زمان و تصویر بدنی و کیفیت زندگی.. 57

جدول 4-5 : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… 58

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… 59

جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه چشم انداز زمان و تصویر بدنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 60

جدول 4-8 : شاخص های توصیفی ابعاد چشم انداز زمان در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 61

جدول 4-9 : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… 62

جدول 4-10 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… 62

جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 63

جدول 4-12- شاخص های توصیفی تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 64

جدول 4-13- نتایج آزمونt  مستقل برای بررسی تفاوت تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 64

جدول 4-14 : شاخص های توصیفی کیفیت زندگی.. 65

جدول 4-15 : آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس… 66

جدول 4-16 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس… 66

جدول 4-17 : نتایج آزمون مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم. 67


چکیده

مقدمه: سرطان پستان به عنوان شایعترین سرطان زنان در این مقوله بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد؛ پژوهش حاضر با هدف مقایسه‎ی کیفیت زندگی و چشم انداز زمان و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم صورت گرفته است.

مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی 40 نفر زنان مبتلا به سرطان پستان که جهت انجام شیمی درمانی به بیمارستانها و مراکز شیمی درمانی شهرستان رشت مراجعه کرده بودند و 40 نفر زنان سالم که از لحاظ سنی و تحصیلات با گروه بیمار همگن شده بودند بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، که شامل پرسشنامه های استاندارد شده کیفیت زندگی SF-36 وچشم انداز زمان و تصویر بدنی فیشر بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمونهای آماری، با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی مانوا و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های چشم انداز زمان (گذشته منفی، لذت گرایی، آینده نگری و تقدیر نگری) و تصویر بدنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم تفاوت معنی داری وجود دارد (01 /0 > P )؛ همچنین در بین مولفه چشم انداز زمان (گذشته مثبت) در زنان مبتلا به سرطان  پستان و زنان سالم تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0≤P).

بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی و چشم انداز زمان و تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده ارائه حمایتهای عاطفی و اجتماعی از سوی اعضای خانواده بیمار و تیم درمان می تواند تا حدودی از فشارهای روحی-روانی ناشی از فرایند تشخیص و درمان سرطان پستان در مبتلایان بکاهد. لذا توصیه می‎شود که کلنیکهای مشاوره خانواده در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان توسط سیاستگزاران امر سلامت طراحی گردد.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، چشم انداز زمان، تصویر بدنی، سرطان پستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    گرایش: عمومی

عنوان:

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

زمستان 1393

مقایسه ی چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم