دانلود پایان نامه درمورد مصرف کننده

دانلود پایان نامه

مقاوم بودن انتروتوکسین، می توانند در مصرف کننده ایجاد مسمومیت کنند.
شیری که حاوی انتروتوکسین باشد، طعم و بوی غیرعادی ندارد، مگر اینکه باکتریهای دیگر باعث تغییراتی در آن شده باشند گزارشاتی از حضور انتروتوکسین در شیر خشک هایی که برای مصرف بستنی استفاده شده و سبب مسمومیت غذایی میگردند وجود دارد. (پریسکیلا۴۱، ۲۰۱۱)
– آلودگی های

پاسخی بگذارید