پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی اسپیرمن

بگیرد. همانطور که ژانگ و همکاران بیان کرده‌اند، برای اثر مورد استناد، شناسایی جایگاه و بسامد متنی استناد در مقاله استنادکننده می تواند درجه اهمیت مقاله و ربط آن را نشان دهد (ژانگ، دینگ و میلوجوچ ،2012).
مهم‌ترین انگیزه عدم استناد به برخی آثار نیز عدم تناسب موضوعی مقاله مورد استناد و مفید نبودن محتوای مقاله برای اثر استنادکننده است. بنابراین در استناد یا عدم استناد به یک مدرک، سودمندی مقاله بیشترین نقش را ایفا می‌کند. خود استنادی نیز از مصادیق بارز استناد می‌باشد که اگر در حد منطقی باشد می‌تواند نشان‌دهنده استمرار تحقیقات فرد و مشابهت موضوع مقالات باشد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه

در این فصل، روش و جامعه آماری پژوهش به تفصیل معرفی شده و منبع و ابزار گردآوری داده ها ، تعاریف عملیاتی و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز شرح داده می‌شود.

3-2. روش پژوهش

روش این پژوهش روش پیمایشی با رویکرد علم‌سنجی است. گرد‌آوری وتجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل استنادی با رویکرد تحلیل بافتار انجام گرفته است. لازم به ذکر است در روش تحلیل بافتار که در مطالعه رفتار‌استنادی به کار می‌رود، جایگاه استناد در مدرک مورد بررسی قرار می‌گیرد و به شناسایی بخشی از مقاله که استناد در آن پدیدار می‌شود ( برای مثال مقدمه، پیشینه، روش، یافته ها و بحث و نتیجه‌گیری) می‌پردازند (کیس و هیگینز ،2000).

3-3. جامعه پژوهش

جامعه پژوهش حاضر، مقالات ایرانی حوزه شیمی می باشد که در سال 2010 منتشر شده‌اند. حوزه شیمی از آن جهت انتخاب گردیدکه این حوزه پرتولید‌ترین و اثرگذارترین حوزه موضوعی کشور به لحاظ دریافت استناد است ( ابراهیمی و حیاتی،2009؛ معین و همکاران،2005؛ عصاره و ویلسون،2000). سال 2010 نیز از آن جهت انتخاب گردید که به مقالات استنادکننده دست کم سه سال فرصت استناد داده شود. بر این اساس استنادها به مقالات ایرانی تا پایان سال 2012 مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اینکه در سال 2010 تعداد 3204 مقاله ایرانی در حوزه شیمی منتشر گردیده است که 11035 استناد دریافت کرده‌اند و هدف پژوهش حاضر تعیین ارزش استنادی مقالات ایرانی بر اساس معتبرترین استنادها است، لذا در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. این امر ما را از بررسی انبوه مقالات استنادکننده کم اعتبار که اثرگذاری کمی بر مقالات ایرانی دارند بی نیاز می‌کند. لذا، پس از انجام نمونه‌گیری که با بهره گرفتن از ضریب تاثیر مجلات استنادکننده انجام پذیرفت، 628 مقاله استنادکننده که در یک صدم اول مجلات معتبر استنادکننده منتشر شده و در دسترس محقق قرا داشتند انتخاب گردید. این مقالات به 517 مقاله ایرانی استناد کرده‌اند. بر این اساس، دراین پژ‍وهش، جامعه پژوهش 3204 مقاله شیمی ایران است که در سال 2010 میلادی در نمایه‌نامه استنادی علوم موسسه تامسون رویترز نمایه شده‌اند و نمونه پژوهش، 517 مقاله ایرانی است که ارزش استنادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

3-4. منبع و ابزار گردآوری داده ها

مقالات ایرانی و مقالات استنادکننده به آنها با بهره گرفتن از نمایه نامه استنادی علوم موسسه تامسون رویترز شناسایی شدند و جهت دسترسی به متن کامل این مقالات از پایگاه‌های ساینس دایرکت ، وایلی ، اشپرینگر و نمایه نامه استنادی علوم و دیگر پایگاه‌های تخصصی معتبر در حوزه موضوعی شیمی مانند انجمن شیمی آمریکا و انجمن سلطنتی شیمی بریتانیا و همچنین وب استفاده گردید. ضریب تأثیر مجلات استناد‌کننده نیز با بهره گرفتن از گزارش استنادی مجلات گردآوری شده است.

ابزار‌ گردآوری داده‌ها، سیستم جستجوی پیشرفته در نمایه‌نامه استنادی علوم وابسته به موسسه تامسون‌رویترز و پایگاه‌های ساینس دایرکت، وایلی، اشپرینگر و وب می‌باشد. همچنین از سیاهه وارسی جهت ثبت داده‌های استخراج شده از پایگاه‌ها و متن مقالات استفاده گردید.

3-5. روش گردآوری داده ها

3-5-1. تولیدات علمی ایران

به منظور شناسایی تولیدات علمی ایران در حوزه شیمی، با بهره گرفتن از جستجوی پیشرفته درنمایه نامه علوم وابسته به موسسه تامسون رویترز، جستجویی به کمک فرمول “CU =Iran AND WC =CHEMISTRY” صورت گرفت و سال انتشار مقالات به سال 2010 محدود شد. این جستجو به بازیابی 3204 مقاله ایرانی در حوزه شیمی منجرگردید. با بهره گرفتن از بخش Cited References، 11035مقاله استناد‌کننده به این آثار شناسایی شدند.

3-5-2. استنادها به مقالات ایران
از آنجا که هدف پژ‍وهش حاضر، سنجش ارزش استناد به مقالات ایرانی است، از این رو، معتبرترین استنادها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید و با بهره گرفتن از فیلد SO در داده های بارگذاری شده، مجلات استناد کننده به مقالات ایرانی شناسایی شدند.
در مرحله بعد، ضریب تاثیر کلیه مجلات استنادکننده از گزارش استنادی مجلات استخراج شد و تمامی مجلات بر اساس ضریب تاثیر به ترتیب کاهشی رتبه بندی شدند. بدین وسیله معتبر‌ترین مجلات استنادکننده به مقالات ایرانی در رتبه‌های اول قرار گرفتند. سپس صدک اول مجلات معتبر استنادکننده به مقالات ایرانی انتخاب گردید. متن کامل بخشی از مقالات این مجلات در خود پایگاه قابل دسترس بوده و برخی دیگر، از طریق جستجو در پایگاه‌های ساینس دایرکت، وایلی، اشپرینگر یا دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی مانند انجمن شیمی آمریکا و انجمن سلطنتی شیمی بریتانیا، وب و مجلات چاپی به دست آمدند. اما با توجه به جستجوی وسیع، بخشی از مقالات که مربوط به انجمن شیمی آمریکا بود در ایران قابل دسترس نبودند، لذا این گروه از مقالات از جامعه پژوهش خارج گردید. در نهایت 628 مقاله استنادکننده که در دسترس محقق قرار گرفت، برای انجام پژوهش برگزیده شدند.
سپس با بهره گرفتن از داده‌های بارگذاری شده نمایه نامه استنادی علوم موسسه تامسون رویترز و با بهره گرفتن از فیلد CR که به ارائه نام و نشانی و وابستگی سازمانی نویسنده اختصاص دارد، نویسندگان ایرانی شناسایی شدند. در فیلد CR مقالات استناد کننده، تعداد دفعات تکرار نام نویسندگان ایرانی، نشان‌دهنده تعداد دفعات استناد یا فراوانی استناد به تولیدات علمی ایران می‌باشد. با بررسی دفعات استناد به مقالات ایرانی، 517 مقاله ایرانی شناسایی شدند که بوسیله مقالات استنادکننده ، مورد استناد قرار گرفته بودند و شاخص‌های مورد نظر این پژوهش در مورد تک تک مقالات ایرانی محاسبه گردید.

3-6 . تعاریف عملیاتی

تولیدات علمی : در این پژوهش مراد از تولیدات علمی، مقاله های ایرانی حوزه شیمی است که در سال 2010 منتشر شده و در نمایه نامه استنادی علوم موسسه تامسون رویترز نمایه شده‌اند.
استناد : در این پژوهش، استناد، بر حسب ارجاعات مقالات موجود در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم موسسه تامسون رویترز محاسبه شده است.
ارزش استنادی : در پژ‍وهش کنونی، مفهوم ارزش استنادی با مفاهیمی مانند کیفیت استنادی، ارزش اثرگذاری و کیفیت اثرگذاری مترادف گرفته شده است. ارزش استنادی بر پایه سه ارزش جایگاه استنادی و بسامد متنی استناد و سهم استناد متنی به شیوه ذیل محاسبه شده است :
جایگاه استنادی : در این پژوهش، تقسیم بندی بروس (1984) از بخش‌های مختلف یک مقاله تحقیقاتی که شامل بخش‌های مقدمه، روش،نتایج و بحث است مد نظر قرار گرفته است. سپس بر اساس پژوهش مارسیک و همکاران (1998) به هر کدام از جایگاه‌های مقاله ارزش وی‍ژه‌ای داده شده است. این مقادیر ویژه عبارتند از بخشهای مقدماتی ارزش 15درصد، بخش مواد و روش‌های آزمایش ارزش 30 درصد و بخش بحث ، نتایج و یافته‌ها ارزش 5/27 درصد داده شده است.
بسامد متنی استناد : دراین پژوهش این متغیر در تعریف مفهومی آن به کار رفته است. بدیهی است که هر اثر تنها یک بار در فهرست ارجاعات یک مدرک پدیدار می‌شود، یعنی استناد به آن در اثر استنادکننده همواره برابر با یک خواهد بود. اما آن اثر می‌تواند چندین بار در بخش‌های مختلف متن اثر استناد‌کننده مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، بسامد متنی استناد دست کم یک خواهد بود.
سهم استناد متنی مقاله استناد شونده: با توجه به اینکه این شاخص برای نخستین بار در این پژوهش معرفی و محاسبه گردیده است، تعریف مفهومی و عملیاتی یکسان بوده و فاصله‌ای میان این دو مفهوم وجود ندارد. در این پژوهش سهم استناد متنی از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود.
سهم استناد متنی مقاله استناد‌شونده = فراوانی استناد‌های متنی به مقاله استنادشونده
پتانسیل ارجاع متنی اثر استناد‌کننده
پتانسیل ارجاع متنی : از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.
پتانسیل ارجاع متنی = کل ارجاعات متنی مقاله استناد‌کننده
کل ارجاعات مقاله استنادکننده

مقاله برتر: در این پژوهش، به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که در یکی از شاخص‌های مورد بررسی، ارزشی بیشتر از میانگین را در جامعه مقالات شیمی مورد بررسی بدست آورده باشد.

3-7. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از برنامه اکسل و “بسته آماری علوم اجتماعی ” استفاده گردید.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها

به هریک از پرسش‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش‌ها و آزمون‌های زیر پاسخ داده شد.
پرسش 1: ضریب همبستگی اسپیرمن
پرسش 2: فراوانی و درصد
پرسش های 3 ، 5 و 6: ضریب همبستگی اسپیرمن
پرسش4 : فراوانی و درصد
پرسش7: رتبه بندی مقالات برتر بر اساس میانگین مقادیر محاسبه شده برای هر شاخص
پرسش های فرعی 2،1 و 3: ضریب همبستگی اسپیرمن

3-8-1 . روش محاسبه شاخص‌ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده ، مقادیر هر یک از شاخص‌ها محاسبه گردید. روش محاسبه هر شاخص در ادامه می‌آید.

3-8-1-1. شاخص بسامد متنی استناد
با بهره گرفتن از تحلیل بافتار، متغیر‌ بسامد متنی استناد محاسبه گردید. برای بدست‌ آوردن بسامد‌ متنی استناد چاره‌ای جز شمارش دستی تمام استنادهای متنی مقالات استناد‌کننده نبود. استفاده از نرم افزارهایی مانند Abby fine reader یا Infix PDF که با هدف تشخیص نوری نویسه و استخراج آمار واژه‌ها طراحی شده اند، ممکن نبود. زیرا به دلیل تنوع زیاد نگارش استنادهای متنی در مقالات مجلات مورد بررسی، این نرم افزارها نمی‌توانند استنادهایی که با خط فاصله بدنبال هم آمده‌‌اند را جستجو کنند. از ایرادهای دیگر این نرم افزارها که پژوهش حاضر را با محدودیت‌ روبرو کرد این بود که سبک برخی از مجلات مورد بررسی، بگونه‌ای بود که ارجاع‌های چند‌بخشی داشتند. به این معنا که برای مثال در فیلد NR تعداد ارجاع مقاله 100 ذکر شده اما در فهرست منابع مقاله تنها 10 ارجاع وجود داشت که هر کدام از آنها شامل 10 ارجاع فرعی بودند. در این مورد، تعداد استنادهای ذکر شده در فیلد NR ملاک قرار گرفت.

3-8-1-2. شاخص سهم استناد متنی
در این پژوهش به منظور محاسبه سهم‌ ا‌ستناد متنی مقالات ایرانی، ابتدا لازم بود پتانسیل ارجاع متنی مقالات بدست آید. پتانسیل ارجاع متنی از تقسیم فراوانی کل ارجاعات متنی مقاله استنادکننده بر کل ارجاعات مقاله استنادکننده که در فهرست منابع پدیدار می‌شود، بدست می‌آید و نشان می‌دهد مقالات بطور متوسط چند بار در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند. سپس فراوانی استناد متنی به مقالات ایرانی را بر پتانسیل استنادی مقاله استنادکننده تقسیم نموده و سهم‌ هر مقاله ایرانی از پتانسیل متنی محاسبه گردید.

3-8-1-3. شاخص جایگاه استنادی
برای دستیابی به شاخص جایگاه استنادی مقالات ایرانی، می‌بایست ساختار همه مجلات استنادکننده دقیقا از جایگاه‌هایی برخوردار باشند که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و بتوان آنها را بطور دقیق ارزش‌گذاری و با یکدیگر مقایسه نمود. از این رو، ساختار مجلات استناد‌کننده به لحاظ جایگاه‌های آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که از مجموع 176مجله استناد‌کننده به مقالات ایرانی که در صدک اول مجلات استناد کننده قرار داشتند، 148 مجله جایگاه‌های مورد نظر پژوهش حاضر که شامل بخش‌های مقدمه، مواد و روش آزمایش و بحث، نتایج و یافته‌ها است را به تفکیک دارند و متن کامل آنها از پایگاه های مختلف و وب در دسترس محقق بوده است. لذا این گروه از مجلات مورد بررسی قرار گرفتند و 28 مجله ( برابر با 12درصد) از مجلات نیز جایگاه‌های مورد نظر این پژوهش را دارا نبودند، به همین دلیل این گروه از مجلات در بررسی پرسش مربوط به شاخص جایگاه استنادی لحاظ نشدند. فهرست مجلات استناد کننده به مقالات ایرانی در پیوست (1) آمده است.

3-8-1-3-1. ارزش‌گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی
به این دلیل که در این پژوهش، مقالات حوزه شیمی مورد بررسی قرار گرفته است، در بیشتر مقالات، بخش materials& method وجود نداشت و به جای آن بخش experimental به بررسی روش تحقیق و مواد بکار رفته پرداخته است. لذا در این پژوهش مقالات بخش‌های‌materials& method‌ در بخش experimental ادغام شده و به نام بخش ” مواد و روش های آزمایش ” نام‌گذاری شده و ارزش‌گذاری گردیدند.
نکته قابل ذکر دیگر این است که مارسیس (1998) ارزش‌گذاری جایگاه‌های مقالات استنادکننده در بخش‌هایResult و Discussion را بصورت جداگانه آورده است. اما در بررسی ساختار مجلات استناد‌کننده پژوهش کنونی، آشکار شد که در بیشتر این مجلات، این دو بخش به هم آمیخته‌اند و ارزش‌گذاری جدا‌گانه آنها امکان پذیر نیست. بنابراین، در این تحقیق، استنادهای این دو بخش با هم یکی شده و به نام بخش “بحث ، نتایج و یافته ها ” نامگذاری شد.
همچنین، در هنگام ارزش‌گذاری جایگاه‌های استناد دو رویکرد مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد اول این است که به این دلیل که بخش‌های result(30 درصد) وdiscussion (25 درصد)، ارزش‌های متفاوتی دارند می‌توانیم با جمع این دو ارزش به استنادهای قرار گرفته در بخش result&discussion ارزش جایگاهی (‌‌55 درصد) اختصاص دهیم، بدین ترتیب جایگاه استناد برای یک مقاله واحد فرضی، به 100 می‌رسد. با این حال این روش باعث ارزش‌دهی بیش از اندازه به این دو بخش، به ویژه در مورد مقالات تک استنادی می‌شود. بدین ترتیب که یک مقاله تک استنادی چنان چه در یک مجله که سبک تفکیک دو بخش بحث و یافته ها را دارا می‌باشد، مورد استناد قرار گیرد، تنها 25 درصد یا 30 درصد ارزش را دریافت می‌کند ( بسته به اینکه در بخش یافته ها یا بحث مورد استناد واقع شده باشد). حال آنکه این مقاله، در مجله‌ای که این دو بخش را به هم آمیخته‌اند، به ازای همین یک استناد می‌توانست ارزش 55 درصد را دریافت کند. به منظور کاهش تاثیر این خطا رویکرد دیگری مورد استفاده قرار گرفت. به این صورت که میانگین ارزش این دو جایگاه برای استنادهای بخشResult &Discussion محاسبه شد. در نتیجه، ارزش جایگاه‌های استناد به شکل زیر می‌باشد:
بخش های مقدماتی، ارزش 15 درصد ، بخش موادو روش‌های آزمایش‌، ارزش 30 درصد ، بخش بحث، نتایج و یافته‌ها، ارزش 5/27 درصد . بدیهی است در این صورت، ارزش جایگاه استنادی یک مقاله متوسط ارزش 100 درصد نخواهد داشت بلکه به 5/72 درصد تقلیل خواهد یافت. رویکرد اول به جهت به‌کارگیری مقادیر دقیق مورد استفاده مارسیک ارجحیت دارد، در مقابل، رویکرد دوم به لحاظ نتایجی که به دست می‌دهد، دقیق‌تر است.

3-8-1-4. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده
برای تعیین ضریب تاثیر مجلات استنادکننده به مقالات ایران از گزارش استنادی مجلات 2010 میلادی که از پایگاه‌های موسسه تامسون رویترز است استفاده گردید.

3-8-1-5. کنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش
از آنجا که خوداستنادی می‌تواند استنادها را بطور ساختگی افزایش دهد و با توجه به بالا بودن میزان خوداستنادی در نویسندگان و مقالات ایرانی (گلنزل،2004؛ قانع،2012؛ مهراد و گل تاجی،1389) شاخص‌های ارزش‌گذاری مقالات ایرانی قبل و بعد از حذف خود استنادی مورد

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *