پایان نامه رایگان با موضوع خود ارزیابی، آسیب پذیری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه

دوم آن که، نارضایتی از رتبه و موقعیتی که فرد در آن قرار دارد همراه با ایجاد اولین مرحله از افسردگی همخوانی دارد. هم چنین این متغیر را می توان به طور متفاوتی تعبیر کرد چرا که نارضایتی ممکن است نشانگر یک الگوی خود ارزیابی باشد که می تواند به عنوان یک عامل آسیب پذیری شناختی در نظر گرفته شود.
با این حال در روش تحقیق، نارضایتی از

پاسخی بگذارید