پایان نامه با واژگان کلیدی آزمون فرضیه، قلام تعهدی، نقدشوندگی

2-2 – نقدشوندگی و مفاهیم مرتبط با آن 12
2-2-1- مفهوم نقدشوندگی 12
2-2-2- نقدشوندگی بازار 13
2-2-3- ریسک و بازده و نقدشوندگی 13
2-2-4- هموار سازی سود 14
2-2-5- حاکمیت شر کتی و نقدشوندگی سهام: 14
2-2-6- کیفیت افشا 14
2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام: 14
2-3- کیفیت سود و مفاهیم مرتبط با آن 15
2-3-1- اهداف گزارشگری سود 15
2-3-2- محتوای اطلاعاتی سود حسابداری 15
2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری 16
2-3-4-تصمیمات تأثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری 17
2-4- ظهورتئوری کیفیت سود 18
2-4-1-تئوری روشهای محافظه کارانه 19
2-4-2-تئوری روشهای تندرو 19
2-4-3-تئوری روشهای مختلط 19
2-4-4-تئوری روشهای با ثبات 20
2-5-عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود 20
2-5-1- ویژگیهای شرکت به عنوان عامل تاثیرگذار بر کیفیت سود 20
2-5-1-1-عملکرد شرکت 20
2-5-1-2- رشد و سرمایه‌گذاری درشرکت 21
2-5-1-3-بدهی شر کت 21
2-5-1-4-اندازه شرکت 21
2-5-2- شیوه‌های گزارشگری مالی و کیفیت سود 21
2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود 22
2-5-3-1-هئیت مدیره و کیفیت سود 23
2-5-3-2- فرایندها و روش های کنترل داخلی 23
2-5-3-3-مالکیت مدیریتی (داخلی) 24
2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود 24
2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود 24
2-6- پیشینه پژوهش 25
2-6-1-پژوهش های خارجی 25
2-6-2- پژوهش های داخلی 30
فصل سوم روش پژوهش 33
3-1-مقدمه 34
3-2- سوالات و فرضیات پژوهش 34
3-2-1-سوالات پژوهش 34
3-2-2- فرضیات پژوهش 34
3-3-روش پژوهش 35
3-4-جامعه آماری 35
3-5-روش نمونه گیری 35
3-6-حجم نمونه آماری 36
3-8-دوره زمانی پژوهش 37
3-9-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها 37
3-9-1- متغیر وابسته 37
3-9-2- متغیر مستقل(کیفیت سود) 38
3-9-2-1- کیفیت اقلام تعهدی 39
3-9-2-2- هموارسازی سود(یکنواختی سود) 39
3-9-3- متغیر کنترلی 40
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 40
3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها 40
3-10-2- مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 40
3-10-2-1- مدل جانبی اول (کیفیت اقلام تعهدی) 41
3-10-2-2- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-1 41
3-10-2-3- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی1-2 41
3-10-2-4- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-1 41
3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2 42
3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1 42
3-10-2-7- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-2 42
3-10-2-8- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی4-1 42
3-10-2-9- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 4-2 43
3-10-2-10- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی5-1 43
3-10-2-12- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی6-1 44
3-10-2-13- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 6-2 44
3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1 44
3-10-2-15- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی 7-2 44
3-11- روش های آماری مورد استفاده 46
3-11-1- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 46
3-11-2- نرمال بودن 47
3-11-3- ناهمسانی واریانس 48
3-11-4- خودهمبستگی 48
3-11-5- هم خطی 49
3-11-6-آزمون مانایی 49
3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر 50
3-11-8-آزمون هاسمن 50
3-11-9-آزمونt 51
3-11-10-ضریب تعیین 51
3-11-11- آزمون F رگرسیون 52
3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون 52
3-11-12-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 52
3-11-12-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 53
3-12- خلاصه فصل 54
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‏ها 55
4-1- مقدمه 56
4-2-آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 56
4-3-تجزیه و تحلیل مدل جانبی 57
4-3-1-آمار توصیفی 57
4-3-2-آزمون نرمال بودن متغیر وابسته (جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش) 58
4-3-3- آزمون مانایی متغیرها 59
4-3-4- آزمون همخطی 61
4-3-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل های جانبی 61
4-3-5-1-آزمون F لیمر 62
4-3-5-2- نتایج حاصل از برآورد مدل جانبی 62
4-3-5-3). آزمون همسان بودن واریانس خطا 64
4-3-5-4- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 64
4-4-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی 65
4-4-1-آمار توصیفی 65
4-4-2-آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته(شاخص های نقدشوندگی سهام) 71
4-4-3- آزمون مانایی متغیرها 74
4-4-4- آزمون همخطی 74
4-4-5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل نهایی 75
4-4-5-1- آزمون F لیمر 75
4-4-5-2- آزمون هاسمن 77
4-4-5-3- نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش 78
4-4-5-4- آزمون همسان بودن واریانس خطا 93
4-4-5-5- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی 94
4-5- خلاصه فصل 95
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 96
5-1-مقدمه 97
5-2- مروی برخط مشی کلی پژوهش 97
5-3- فرضیات پژوهش و نتایج مدل 98
5-4-بحث 102
5-5- محدودیت های پژوهش 103
5-6-پیشنهادات 103
5-6-1-پیشنهادات کاربردی 103
5-6-2-پیشنهاد آتی 103
7-5- خلاصه فصل 104
منابع و ماخذ 105

فهرست جداول

جدول 3-1 روش انتخاب نمونه 36
جدول 4-1 آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره 56
جدول 4-2 آمار توصیفی مدل جانبی 58
جدول 4-3 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل های جانبی 60
جدول 4-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل جانبی 61
جدول 4-5 نتایج آزمونF لیمر مدل جانبی 62
جدول 4-6 نتایج برآورد مدل جانبی 63
جدول 4-7 نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل جانبی 64
جدول 4-8 آمار توصیفی مدل نهایی 66
جدول 4-9 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل نهایی 73
جدول 4-10 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل مدل نهایی 74
جدول4-11 نت
ا
یج آزمونF لیمر فرضیه های پژوهش 76
جدول4-12 نتایج آزمون هاسمن فرضیه های پژوهش 78
جدول4-13 نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-1 79
جدول4-14 نتایج برآورد فرضیه فرعی 1-2 80
جدول4-15 نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1 81
جدول4-16 نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2 82
جدول4-17 نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-1 83
جدول4-18 نتایج برآورد فرضیه فرعی 3-2 84
جدول4-19 نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-1 85
جدول4-20 نتایج برآورد فرضیه فرعی 4-2 86
جدول4-21 نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-1 87
جدول4-22 نتایج برآورد فرضیه فرعی 5-2 88
جدول4-23 نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-1 89
جدول4-24 نتایج برآورد فرضیه فرعی 6-2 90
جدول4-25 نتایج برآورد فرضیه فرعی7-1 91
جدول4-26 نتایج برآورد فرضیه فرعی 7-2 92
جدول4-27 نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند فرضیه های فرعی 93
جدول5-28 نتایج فرضیات 101

فهرست نمودارها

نگاره 1 نمودار توزیع نرمال متغیر وابسته بعد از نرمال سازی 59
نگاره 2 نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل جانبی 64
نگاره 3 نمودار توزیع نرمال زمان انتظار معامله، ارزش معاملات و گردش سهام شناورآزاد بعد از نرمال سازی 72
نگاره 4 نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی 94

چکیده:

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سعید نریمانی

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در جهت روشن ساختن رابطهی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام و همچنین ارزیابی تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام صورت پذیرفته است. در این پژوهش 96شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5ساله 1387-1392 (با یکسال تقدم)به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش کیفیت سود می باشد که با دو شاخص(کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود)اندازه گیری می شود، برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از الگوی کیفیت سود دیچاو و هموارسازی سود از الگوی کیفیت لویز استفاده شده است.همچنین در جهت سنجش میزان نقدشوندگی سهام از هفت متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته می باشند استفاده شده که عبارتند از: درصد سهام شناورآزاد، تعداد روزهای معاملاتی، زمان انتظار معامله، حجم معاملات، گردش سهام، ارزش معاملات سهام و گردش سهام شناور،و متغیر کنترلی این پژوهش قیمت بازار سهام می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج آزمونهای فرعی نشانگر کیفیت اقلام تعهدی ارتباط معکوس و معنادار با درصد سهام شناور آزاد و زمان انتظار معامله ؛ ارتباط مستقیم با تعداد روزهای معاملاتی،و گردش سهام دارد؛ در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی با حجم معاملات، ارزش معاملات و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.
در عین حال نتایج نشان داد که هموارسازی سود ارتباط معکوس و معنادار با تعداد روزهای معاملاتی ؛ ارتباط مستقیم با گردش سهام دارد، در صورتیکه شواهد کافی دال بر ارتباط معنی دار بین هموارسازی سود با درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات، ارزش معاملات،زمان انتظار معامله و گردش سهام شناور آزاد یافت نشد.

واژههای کلیدی: کیفیت سود، نقدشوندگی سهام،بورس اوراق بهادار

Abstract

Study the association between earnings quality and liquidity of listed companies
Saeed Narimani
Research to provide evidence to clarify the relationship between earnings quality and liquidity of the stock and quality assessment of the impact on the liquidity of the stock dividend has been done. In this study, 96 companies listed in Tehran Stock Exchange for the 5year period from 1387 to 1392 (the year of priority) as the population studied.The independent variable in this study is that the index of earnings quality (Accruals Quality and Earning Smoothness) is measured .To calculate Accruals Quality of earnings quality model Dychav and Earning Smoothness Louise quality model is used.In order to measure the liquidity of the stock of liquidity that seven variables used are: Free Float, trading days, the waiting time of the transaction, turnover, roll stocks, value Trade,and roll Free Folat, and variable control the market price of the shares.To test the hypotheses of the model and combined data is used.
Sub test results indicate the Accruals Quality and significant inverse correlation with the percentage of free float and time of the transaction, is directly related to the trading days, the roll stock is If that is not enough evidence to suggest a significant association between Accruals Quality and the turnover, the value trade and found circulating roll free float.
However, the results showed that Earning Smoothness and significant negative correlation with the number of trading days, stock turnover is directly related to circulating stock.If that is not enough evidence to suggest a significant relationship between Earning Smoothness of free float, turnover, trading volume,waiting time transaction is expected to roll free float found.

Key words: earnings quality, liquidity, exchange stock

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یکی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرآیند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر کشور است. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه یاد کرد. مدیران سرمایهگذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ باید عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی داراییهای مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و سعی

Author: mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *