فایل پایان نامه مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه

شمار می‌آورند، زیرا به کمک مدیران توانمند و آگاه به اصول و نظریه‬های مدیریت و واجد مهارت‬های فنی، انسانی و ادراکی می‌توان چهره‬ءسازمان‌های اداری، صنعتی، بازرگانی و آموزشی را دگرگون ساخت و از منابع طبیعی، سرمایه، فناوری و نیروی انسانی حداکثر بهره را برد (میرکمالی،1386).
مدیریت زمان مهم است، زیرا زمان بنیان هر کاری است که انجام می‌دهید(یا انجام نمی‌دهید!)طریقه دیگر فکر کردن به زمان این است که زمان، زندگی شماست. همه آنچه دریافت می‌کنید زمان است. اگر چه عجب است که بگوییم اگر می‌دانستید چقدر زمان برایتان باقی‬مانده است، حتماً برنامه‌ریزی بیشتری کرده و در انجام کارها مصرتر می‌بودید، ولی به علت آن که هیچ‌کدام از ما نمی‌دانیم چقدر وقت داریم طوری رفتار می‌کنیم که گویا برای همیشه زندگی خواهیم کرد و روزها و سال‬ها را به هدر می‌دهیم (کرافت،1385).
با توجه به اهمیت وقت و برنامه‬ریزی در زندگی لازم است همه افراد برای دستیابی به اهداف شخصی وحرفه‬ای به وقت بیشتر بهاء دهند. که در این بین مدیران مدارس نه تنها از این امر مستثنی نیستند، بلکه حساسیت برنامه‬ریزی در وقت، برای مدیر یک واحد آموزشی بیشتر است، باید زمینه را آماده کرد تا فرهنگ‬سازان جامعه بر استفاده مطلوب از وقت و زمان حساس شوند و آن را به دیگران منتقل نمایند(سلطانی، 1375؛ به نقل از معین،1387).
از بین مدیریت‌های گوناگون، مدیریت‬سازمانهای آموزش‬و پرورش از اهمیت ویژه برخوردار است و نقش استراتژیک دارد، زیرا تمام هدف‬ها و عامل‬های این سازمان‬ها انسانی هستند(ساعتچی، قاسمی، نمازی،1387).
وقتی انسان زمان مناسب برای انجام کاری را از دست بدهد، دچار سه مقوله می‌شود:
تأخیر
کار بی‌کیفیت
فشار روانی
بهترین راه‬حل برای این‬مشکلات، مدیریت‬زمان و فرصت‬شناسی است(بلانچارد،1382).
سازمان‬های آموزشی، ارکان اصلی نهاد وسیع آموزش و پرورش‬اندکه به منظور اشاعه تعلیم و تربیت به وجود می‬آیند. سازمان‌های‬آموزشی، از خصوصیات دیگر سازمان‌های‬اجتماعی برخوردارند. مراکز آموزشی به معنای اعم کلمه عمدتاً برای پرورش و تربیت نخبگان، نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مختلف اجتماع و تکمیل معلومات بزرگسالان برای انطباق با زندگی و محیط کار در حال تغییر در نهایت تربیت انسانی با امکان شناخت و کشف وجود خود و تعقل در جهان به وجود می‬آیند. امروزه نظام آموزش وپروش، به عنوان یک پدیده عام اجتماعی، جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اجتماعی به شمار می رود. هر چند ساختار عملکرد و ویژگی‬های آن در جوامع مختلف تفاوت دارند، ولی وجوه مشترک بسیاری نیز میان نظام‬های آموزشی یافت می‬شود. پیدایش و گسترش این نظام‬ها،حاکی از ضرورت و اهمیت روزافزون آموزش ‬و پرورش در جهان کنونی است (شعبانی،1381).
از بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمان‬های آموزشی از اهمیت ویژه‬ای برخوردار است و نقش راهبردی دارد، زیرا تمام اهداف و عوامل این سازمان‬ها، انسانی است و نقش و رسالت آنها از یک سو تبدیل انسان‌های خام به انسان‌های مولد، خلاق، خودآگاه و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین‌کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است (میرکمالی،1386).
بدیهی است در هر جامعه‌ای آموزش و پرورش سنگ زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بررسی عوامل موثر در ترقی و پیشرفت جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و موثر برخوردار بوده‬اند. با نگاهی به تاریخ اقوام و ملل گذشته آشکار می شود که دوران شکوفایی و درخشش آن‬ها با رشد پویایی نظام‬های آموزشی آن همراه بوده است.
اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه باشد مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهم در توسعه جامعه دارد. امروزه مدیریت و رهبری سازمان‌ها و نهادها تا حد زیادی به کار آیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد، بنابراین اگر مدیران‬آموزشی جامعه از مهارت‬و دانش کافی برخوردار باشند بدون تردید نظام آموزشی اثربخشی خواهیم داشت. مدیر و رهبر آموزشی علاوه بر دانایی‬و توانایی در زمینه‌های فنی و انسانی کار خود باید بتواند وظایف آموزش و پرورش، رهبری و مدیریت آن را در یک زمینه کلی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ملاحظه کند. به عبارت دیگر علاوه بر مهارت‬های فنی و انسانی دارای مهارت ادراکی باشد (علاقه‬بند،1375).
در بحث ضرورت پرداختن به مهارت‬های مدیران، نیز می‬توان به نهج‬البلاغه که سرشار از نکته‌های مدیریتی است، مراجعه کرد. حضرت علی (ع) در بخشی از نامه خود به مالک اشتر: مردم را وسیله آزمون رهبران و فرمانروایان معرفی می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه 53). آن چه از این مطلب می‌توان برداشت کرد این است که رشد و پیشرفت تعالی جامعه و مردم مانند آینه‌ی تمام نمایی است که اقدامات رهبر و مدیر را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد و این مهم جزء در پرتو داشتن مهارتهای مورد نیاز یک مدیر قابل حصول نیست.
وقتی همه از کمبود وقت می‌نالند. یعنی زمان کالایی است کمیاب. زمان کالایی است خریدنی، چون ما وقت را می‌خریم. زمان کالایی است هدر دادنی چون ما وقت را هدر می‬دهیم. ما سعی می‌کنیم زمان را مدیریت و کنترل کنیم. اما در تلاش برای غلبه بر زمان اغلب اوقات مغلوبش می‌شویم. کلید اصلی استفاده درست و خلاق از زمانی که به میزان مساوی در اختیار همه ماست، استفاده درست از زمان بر پایه نگرش درست است. ما نمی‌توانیم زمان را مدیریت کنیم. فقط خودمان را می‌توانیم مدیریت کنیم(موحد،1387).
بنابراین پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مهارت‌های مدیران و مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه به لحاظ اهمیت و ضرورت موفقیت مدارس در رشد و توسعه جامعه و فرهنگ ملی و از سوی دیگر حساسیت شغل‬مدیران که مسئولیت مهم را بر عهده دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی‬دیگر به دلیل بدیع بودن این نوع تحقیق در بین مدیران مدارس شهرستان بافت، اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد.
1-4- هدف‬های تحقیق
1-4-1- هدف کلی:
تعیین رابطه بین مهارتهای مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت.
1-4-2- هدف‬های جزئی:
تعیین میزان مهارت‬های مدیریتی مدیران؛
تعیین میزان مهارت‬های مدیریت زمان مدیران،
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های فنی مدیران با مهارت‬های سازمانی‬مدیریت زمان‬آنان (هدف‌گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های انسانی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان(هدف‬گذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬ها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض‬ اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)؛
تعیین رابطه‬ی مهارت‬های ادراکی مدیران با مهارت‬های سازمانی مدیریت زمان آنان (هدفگذاری، اولویت‬بندی اهداف و فعالیتها، برنامه‬ریزی عملیاتی، تفویض اختیارات، مدیریت ارتباطات، مدیریت جلسات)
تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مهارت‬های فنی، انسانی و ادراکی مدیران؛
تعیین رابطه‬ی متغیرهایی مانند تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت با مدیریت زمان؛
تعیین نقش متغیرهایی مانند میزان تحصیلات، جنسیت و سابقه مدیریت دررابطه با مهارت‬های مدیران و مدیریت زمان مدیران.
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی:
بین مهارتهای مدیریتی ومدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق
مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مهارت های مدیریتی بالایی برخوردارند؛
مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت از مدیریت زمان بالایی برخوردارند؛
بین مهارت فنی‬وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت‬فنی‬واولویت‬بندی اهداف و فعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی وبرنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی وتفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد،
بین مهارت فنی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت فنی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت‬ انسانی وهدف‬گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت انسانی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی وهدف گذاری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و اولویت‬بندی اهداف وفعالیت‬های مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و برنامه‬ریزی عملیاتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و تفویض اختیارات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی و مدیریت ارتباطات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
بین مهارت ادراکی ومدیریت جلسات مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت رابطه وجود دارد؛
مهارت‬های‬مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی ومتوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
مهارت‬های مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب جنسیت تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب میزان تحصیلات تفاوت معنادار دارد؛
مدیریت زمان مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت برحسب سابقه مدیریت تفاوت معنادار دارد.
1-6- تعاریف
1-6-1- تعاریف مفهومی اصطلاحات
1-6-1-1- مهارت:
از لحاظ لغوی، مهارت به معنای زیرکی و رسایی در کار، استادی، زبردستی، حاذقی، ماهری، زیرک و رسا شدن و استادی کردن می‌باشد(دهخدا، جلد46).
مهارت به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می‌شود دلالت دارد. بدین‬ترتیب منظور از مهارت توانایی‬کاربرد دانش و تجربه شخصی‬بوده و ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است(خورشیدی،1382).
1-6-1-2- مدیر آموزشی:
مدیر آموزشی کسی است که در تصمیم‬گیری‌های آموزش و پرورش نقش دارد و رفتار و عمل آنها جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روبه ویژه رؤسای آموزش و پرورش، معاونان، کارشناسان‬ آموزشی، مدیران‬ آموزشی، مدیران ‬مدارس، راهنمایان‬ آموزشی و معلمان در زمره مدیران آموزشی محسوب می‌گردند(علاقه‬بند،1370).
1-6-1-3- مهارت فنی:
عبارت است از توانایی و مهارت انجام یک فعالیت با روش وتکنیک‬های درست. این مهارت بیشتر جنبه عملی دارد و به طور عینی در محیط کار ، بکار گرفته می‌شود (میر کمالی، 1386).
1-6-1-4- مهارت انسانی:
یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت‌های موثر به عنوان عضو گروه، ایجاد انگیزه در افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان (علاقه بند،1372).
1-6-1-5- مهارت ادراکی:
توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمان به صورت یک سیستم را مهارت ادراکی می‌گویند(علاقه بند، 1379).
1-6-1-6- مدیریت:
کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌ها برای تحقق هدف‌های سازمانی. بنابراین، هرکس حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خود یک مدیر است(هرسی و بلانچارد، 1385). مدیریت به معنای علم و هنر اداره سازمان‌های اجتماعی به منظور تحقق هدف یا اهدافی معین تعریف می‌گردد(ایران‌نژاد پاریزی، 1376).
1-6-1-7- مدیریت زمان:
مدیریت زمان به معنی استفاده موثر از منابع و راهی برای رسیدن موثر به اهداف است. مدیریت زمان فرآیند اداره کردن فعالیت‌هایمان در طول زمان معین است و بالاخره مدیریت زمان یعنی اینکه کنترل زمان و کار خویش را به دست گیرید و اجازه ندهید که امور و حادثه‌ها شما را هدایت کنند(مالکی، 1390).
1-6-1-8- هدف گذاری:
هدف غایتی است که هر انسان خردمند از رهگذر تلاش خود در پی دستیابی به آن است. اگر چه فرد در هر اقدام ممکن است اهداف متعددی را در نظر داشته باشد، اما در میان آن اهداف، هدفی اصلی است و دیگر اهداف، فرعی و جنبی‌اند. هدف اصلی هدفی است که اگر تحقق آن با تحقق سایر اهداف در تعارض افتد، فرد برای دستیابی به آن بی‌درنگ از سایر هدف‌ها صرف‌نظر می‌کند. هدف عاملی است که به انسان جهت، معنی و مفهوم می‌بخشد(کردستانی،1390).
1-6-1-9- اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها:
مشخص کردن کارها و وظایف بر اساس اهمیت، اولویت‌ها پیوسته جا به جا می‌شوند. تهیه‌ی یک فهرست اولویت و ثابت نگه‌داشتن آن غیرممکن است(بلانچارد،1382).
1-6-1-10- برنامه‬ریزی عملیاتی:
برنامه‬ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی و تعیین راه‌ها و روش‌ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف مطلوب. در حقیقت، برنامه‌ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به یک موقعیت مطلوب در آینده است(میرکمالی،1380).
1-6-1-11- تفویض اختیار:
مدیران جهت افزایش اثربخشی خود در محیط کاری و برای اینکه بتوانند به وظایف اصلی خود بپردازند قسمتی از اختیارات خود را به کارمندان تفویض می‌کنند. به‌کارگیری این اصل مستلزم این است که مسئولیت و اختیار متناسب با آن به پایین‌ترین سطح ممکن در داخل تشکیلات تفویض شود (مسلمی زاده، 1378).
1-6-1-12- مدیریت ارتباطات:
علاقه بند (1387) در تعریف ارتباط و بیان جایگاه آن در امور سازمان‌ها می‌گوید: «ارتباط، فراگرد تفهیم و تفهم یا انتقال معانی میان اشخاص و گروههاست. فعالیت وهمکاری در محیط سازمانی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیر و کارکنان است. روابط انسانی در پرتو ارتباط پدید می آید».
هر کسی که در ضمن ارتباطات حضور دارد باید همان مفهومی را که به کار برد که از هر سخنی استنباط می‌کند هرگونه کژ فهمی و کژتابی در حتی یک کلمه می‌تواند موجب ویرانی عظیم شود(مکنزی،1372).
1-6-1-13- مدیریت جلسات:
جلسات چه رسمی و چه غیررسمی، معمولی‌ترین نوع برقراری ارتباط در محیط کارند. اهداف، دستور جلسه و زمان تعیین‌شده برای آن را به افراد یادآوری نمایید(الکوک، 1382).
1-6-2- تعاریف عملیاتی
1-6-2-1- مهارتهای مدیران:
در این پژوهش مهارتهای مدیران (فنی، انسانی و ادراکی) نمره‌ای خواهد بود که آزمودنی‌ها از مجموع سوالات پرسشنامه مهارتهای مدیران دهقان (1386) به دست می‌آورند.
1-6-2-2- مهارت فنی :
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (21،14،13،12،5،4،3،2،1) مربوط به پرسشنامه مهارت های مدیران دهقان (1386)،کسب می کنند.
1-6-2-3- مهارت انسانی:
منظور نمره ای است که مدیران از مجموع سوالات (6،7،8،15،16،17،22،24،26) مربوط به پرسشنامه مهارت های مدیران دهقان (1386) کسب می کنند.
1-6-2-4- مهارت ادراکی:
منظور نمره ای است که مدیران از مجمو

دیدگاهتان را بنویسید