تحقیق رایگان با موضوع چوپرا، ساده‌ای، [۱]، ۳-۴-

دانلود پایان نامه

قائم باشد.
همچنین کوتسوبو[۱۹] در سال ۱۹۶۱ پاسخ هیدرودینامیک یک مخزن و سد قوسی استوانه‌ای را برای حرکت هارمونیک زمین ارائه کرد. وی با بکارگیری مختصات قطبی۱، تحلیل را به شیوه بسیار ساده‌ای ارائه نمود.

۳-۴- نتایج کار چوپرا
۳-۴-۱-پاسخ به حرکت افقی زمین
چوپرا [۱] پاسخ سد تحت اثر شتاب افقی و قائم زمین با مقدار دلخواه را

پاسخی بگذارید