دانلود پایان نامه درباره (۳-۲۰)، (۳-۱۹)، هیدرودینامیک، کل،

دانلود پایان نامه

بود[۱]:
(۳-۱۶)

که در آن پاسخ فرکانس مختلط به حرکت زمین در راستای محور x می‌باشد. از روشهای استاندارد، جواب فوق به صورت زیر حاصل می‌شود:

(۳-۱۷)

که در آن:
(۳-۱۸)

و پاسخ فشار هیدرودینامیک به صورت زیر خواهد بود:
(۳-۱۹)

(۳-۲۰)

از معادله فوق آشکار است که در کل، یک تابع با مقدار مختلط است. در این رابطه

پاسخی بگذارید