منابع پایان نامه ارشد با موضوع تامین کننده

دانلود پایان نامه

های آن ساختمان است که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند.
برای انتخاب چیلر بایستی بیشترین بار سرمایشی ساعتی ناحیه ای که چیلر مورد نظر به عنوان تامین کننده

پاسخی بگذارید