منبع تحقیق با موضوع هندوانه، موزاییک، جدایه، EM

دانلود پایان نامه

اما به سرعت در حال جایگزینی ایزولههای CL از قبل موجود در تمام مکانهایی که در آن هر دو گروه رخ داده است میباشد.
جوآنون و همکاران (۲۰۱۰)؛ موانع جریان ژن بین جمعیت در حال ظهور از ویروس موزاییک هندوانه در جنوب شرقی فرانسه را بررسی کردند. رویکردهای ژنتیکی جمعیت به منظور مطالعه ساختار جدایه EM در جنوب شرقی فرانسه و شناسایی عوامل

پاسخی بگذارید