پایان نامه با کلید واژگان تفاوت های جنسیتی

دانلود پایان نامه

فرد داشته باشند، با فراوانی بیشتری به افسردگی منجر می شوند. هم چنین تفاوت های جنسیتی مهمی در پاسخ به عوامل فشارزای خاص مشاهده شده است (لیتلی و گاربر۶۹، ۲۰۰۰، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۳).
برای تبیین ارتباط پیچیده بن عوامل فشارزا و افسردگی هامن و همکارانش (۱۹۹۹) یک مدل استعداد بیماری- فشار۷۰ را پیشنهاد کرده اند که تعامل بین آسیب

پاسخی بگذارید