پایان نامه با کلید واژگان مشکلات رفتاری، اختلال مصرف مواد، اختلال سلوک، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

اجتماعی
C
لوینسون و دیگران، ۱۹۹۴
شکست از تکمیل کارها و تکالیف شخصی
B

فرافکنی مشکلات رفتاری (اختلال سلوک، رفتار نافرمانی مقابله ای، ADHD، اختلال مصرف مواد، اختلال خوردن
B

نارضایتی از رتبه و شان اجتماعی
(شاید هم G) C

خودآگاهی
D

درونی کردن مشکلات رفتاری (نگرانی نوسان رفتاری، اضطراب حالت مشکلات خواب، خود بیمار

پاسخی بگذارید