تحقیق رایگان با موضوع چوپرا، پاسخ،، هارمونیک،

دانلود پایان نامه

که تحت اثر تحریک هارمونیک یکنواخت قرار دارند قابل استفاده است و روش دوم پاسخ ضربه به صورت انتگرال بسته می‌باشد که برای تحریکات دلخواه استفاده می‌شود. این دو پاسخ را با تبدیل فوریه می‌توان به هم تبدیل نمود. چوپرا از پاسخ فرکانس مختلط به این صورت استفاده کرده است که اگر تحریک قسمت حقیقی باشد، آنگاه پاسخ، قسمت حقیقی می‌باشد. اگر

دیدگاهتان را بنویسید