دانلود تحقیق در مورد دارویی،، بیولوژی، ، ۲-۱-نشانگرها

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱-نشانگرها
اطلاعات ژنوم، ابزار قوی را برای فهم ساز و کارهای بیولوژیک و عملکردی فراهم میکند و در علوم دارویی، بیولوژی و کشاورزی مورد نیاز است. تا چند سال قبل برای مقایسه

دیدگاهتان را بنویسید