دانلود تحقیق در مورد غلافها، ۱-۱۲-۶-بذر، (آیتزاک،، ۱۳۸۸)۶۲.

دانلود پایان نامه

یک تا چهار و گاهی تا ۶ عدد مشاهده شده است (وب و هوتین،۱۳۷۶). غلافها پهن هستند ومعمولا دارای یک یا دو بذر گرد میباشند (انوار، ۱۳۷۲). به هنگام رسیدن گیاه، غلافها از هم باز میشوند (آیتزاک، ۱۳۸۸)۶۲.

۱-۱۲-۶-بذر
بذرهای عدس به شکل بیضی هستند. قطر دانهها از حدود۲ تا ۹ میلیمتر است. پوست دانه ممکن است قرمز روشن، سبز یا قرمز متمایل

دیدگاهتان را بنویسید