دانلود پایان نامه درمورد شیردوشی، نگهداشتن، دستهای، کارگران:

مکعب آن ۱۱۰۵ کلنی شمارش گردید.(کوسومانینگروم۴۲، ۲۰۰۳)
– دستهای کارگران: اگر در دست یا صورت کارگر شیردوش زخمهای چرکی وجود داشته باشد می تواند باعث ورود میکروب به شیر گردد.
– در آخر باید ذکر گردد که استفاده از ماشینهای شیردوشی به شرط تمیز و پاکیزه نگهداشتن مرتب آنها می تواند تا حد زیادی از آلودگی جلوگیری نماید. چند بیماری مهم که

دیدگاهتان را بنویسید