دانلود پایان نامه درمورد میکروبها، (کریم،، ۱۳۸۰)، کارگران:

آلودگی مواد اولیه بستنی کمتر است. چون میکروبها اگر بطور ثانویه به بستنی وارد شوند به علت منجمد بودن بستنی قادر به تکثیر شدید در آن نمی باشند در حالیکه مواد اولیه بستنی قبل از انجماد می تواند محل مناسبی برای میکروبها باشد. (کریم، ۱۳۸۰)

– آلودگی بوسیله کارگران:
کارگران بستنی سازی و بستنی فروشی یکی از منابع مهم ورود میکروب می

دیدگاهتان را بنویسید