منابع پایان نامه ارشد با موضوع چیلر، میشوند:، برودت، گردد.در

بخار یا آب گرم و یا شعله مستقیم مشعل برای ایجاد برودت استفاده می گردد.در چیلر های تراکمی از یک موتور و کمپرسور استفاده میگردد.

شکل (۲-۱۰)شماتیک یک چیلر جذبی

چیلر های جذبی به انواع به دو دسته کلی تقسیم میشوند
از نظر منبع گرمایی که خود به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
چیلر جذبی آب گرم
چیلر جذبی بخار
چیلر جذبی شعله

دیدگاهتان را بنویسید