اصل پایان نامه 7.9

دارند.
جدول شماره (2- ج)
وضعیت مالی والدین
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
عالی
6
4.3
4.3
4.3
خوب
32
22.9
22.9
27.1
متوسط
53
37.9
37.9
65.0
ضعیف
49
35.0
35.0
100.0
کل
140
100.0
100.0
وضعیت مالی والدین 28/4 درصد پاسخگویان عالی، 86/22 درصد خوب، 86/37 درصد وضعیت مالی متوسط و 35 درصد وضعیت مالی ضعیف دارند.
جدول شماره (2- د)
نحوه نظارت والدین بر شما
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
رضایتبخش
49
35.0
35.0
35.0
سختگیری همراه با خشونت
6
4.3
4.3
39.3
نظارت کم
55
39.3
39.3
78.6
بی تفاوت
30
21.4
21.4
100.0
کل
140
100.0
100.0
نحوه نظارت والدین زندانیان بر آنان 35 درصد رضایتبخش، 28/4 درصد سختگیری همراه با خشونت، 29/39 درصد نظارت کم و 43/21 درصد بی تفاوت بودند.
جدول شماره (2- ﻫ)
ارتباط والدین با هم
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
سازگار
49
35.0
35.3
35.3
ناسازگار
46
32.9
33.1
68.3
طلاق گرفته
11
7.9
7.9
76.3
فوت پدر و مادر
17
12.1
12.2
88.5
فوت پدر
5
3.6
3.6
92.1
فوت مادر
11
7.9
7.9
100.0
کل
139
99.3
100.0
بی پاسخ
1
.7
کل
140
100.0
نحوه ارتباط والدین پاسخگویان با یکدیگر 35 درصد سازگار، 9/33 درصد ناسازگار،91/7 درصد طلاق گرفته، 23/12 درصد فوت پدر ومادر، 59/3 درصد فوت پدر و 91/7 درصد مادرشان در قید حیات نبود.
جدول شماره (3)
وضعیت مالی شما قبل از دستگیری
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
عالی
19
13.6
13.6
13.6
خوب
29
20.7
20.7
34.3
متوسط
38
27.1
27.1
61.4
ضعیف
54
38.6
38.6
100.0
کل
140
100.0
100.0
وضعیت مالی زندانیان قبل از دستگیری 57/13 درصد عالی، 71/20 درصد خوب،14/27 درصد متوسط، 57/38 درصد ضعیف بوده است.
جدول شماره (4)
نوع مسکن شما قبل از دستگیری
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
رهن و اجاره
45
32.1
32.1
32.1
سازمانی، پدری
43
30.7
30.7
62.9
شخصی
44
31.4
31.4
94.3
سایر موارد
8
5.7
5.7
100.0
کل
140
100.0
100.0
وضعیت مسکن پاسخگویان14/32 درصد رهن و اجاره، 71/30درصد سازمانی و پدری، 43/31 درصد ملکی و 71/5 درصد هم سایر موارد بوده است.
جدول شماره (5 – الف)
وضعیت شغلی شما قبل از محکومیت
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
اشتغال دائم
28
20.0
20.1
20.1
شغل فصلی
45
32.1
32.4
52.5
بیکار
50
35.7
36.0
88.5
کاسبی و دست فروشی
16
11.4
11.5
100.0
کل
139
99.3
100.0
بی پاسخ
1
.7
کل
140
100.0
وضعیت اشتغال زندانیان قبل از دستگیری 14/20 درصد دارای شغل دائم، 37/32 درصد شغل فصلی، 51/11 درصد شغل آزاد و 97/35 درصد بیکار بوده اند.
جدول شماره (5 – ب)
اگر شاغل بوده اید میزان رضایت شما از شغل خود چه میزان بوده است؟
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
خیلی زیاد
11
7.9
7.9
7.9
زیاد
17
12.1
12.1
20.0
متوسط
43
30.7
30.7
50.7
کم
26
18.6
18.6
69.3
خیلی کم
43
30.7
30.7
100.0
کل
140
100.0
100.0
میزان رضایت زندانیان از شغل خود 9/7 درصد خیلی زیاد، 1/12 درصد زیاد، 7/30 درصد متوسط، 6/18 درصد کم و 7/30 درصد خیلی کم بوده است.
جدول شماره (5 – ج)
آیا درآمد شما کفاف زندگیتان را می داد؟
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
بلی
55
39.3
39.3
39.3
خیر
85
60.7
60.7
100.0
کل
140
100.0
100.0
55 درصد زندانیان درآمدشان کفاف زندگی آنها را می داده است و 85 درصد درآمدشان کفاف زندگی آن ها را نمی داده است.
جدول شماره (5 – د)
میزان درآمد ماهیانه شما قبل از دستگیری چقدر بود؟
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 200 هزار تومان
60
42.9
42.9
42.9
بین 200 تا 500 هزار تومان
62
44.3
44.3
87.1
بین 500 تا 900 هزار تومان
11
7.9
7.9
95.0
بیش از 900 هزار تومان
7
5.0
5.0
100.0
کل
140
100.0
100.0
میزان درآمد ماهیانه 86/42 درصد زندانیان کمتر از 200 هزارتومان، 29/44 درصد 200 تا 500 هزار تومان، 85/7 درصد 500 تا900 هزار تومان و پنج درصد بیش از 900 هزارتومان در ماه درآمد داشتند.
جدول شماره (5 – ﻫ)
فکر می کنید برای اداره زندگی خود به چه میزان حقوق ماهیانه احتیاج داشتید؟
فراوانی
درصد
درصد داده‌های معتبر
درصد تجمعی
300 تا 600 هزار تومان
41
29.3
29.3
29.3
600 تا 900 هزار تومان
57
40.7

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *